వేమన పద్యాలు అ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అంకి లెఱిఁగి మాట లాడనేర్చినపుడె[మార్చు]

అంకి లెఱిఁగి మాట లాడనేర్చినపుడె
పిన్న పెద్దతనము లెన్నలేల
పిన్న చేతిదివ్వె పెద్దగా వెలుఁగదా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అంగ మెల్ల వదలి, యటు దంతములు నూడి[మార్చు]

అంగ మెల్ల వదలి, యటు దంతములు నూడి
తనువు ముదిమిచేతఁ దఱుచు వడక
ముప్పు తిప్పలఁ బడి మోహంబు విడువడు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అంగమందు లింగ మతిశయంబునఁ గట్టి[మార్చు]

అంగమందు లింగ మతిశయంబునఁ గట్టి
లింగమందు ముక్తి నిలుపలేరు
ముక్తిలేక తుదను మూర్ఖుఁడై పోవురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అంజనంబు కనుల కంటించిచూచిన[మార్చు]

అంజనంబు కనుల కంటించిచూచిన
సొమ్ము దొరకు భువిని సూత్రముగను
గురుని నమ్మి కరుణ గుణమంటి చూడరా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

అంటుముట్టునెంచి యదలించి పడవైచి[మార్చు]

అంటుముట్టునెంచి యదలించి పడవైచి
దూరమందు చేరి దూరుచుంద్రు
పుట్టిచచ్చుజనులు పూర్ణంబెరుగక
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

అండదప్పిన నరుఁడతిధార్మికునియిల్లు[మార్చు]

అండదప్పిన నరుఁడతిధార్మికునియిల్లు
చేరవలయు బ్రతుకఁజేయు నతఁడు
ఆ విభీషణునకు నతిగౌరవంబీడె
భూతలమున రామమూర్తి వేమ!

అండములో నాకాశం[మార్చు]

అండములో నాకాశం
బుండంగాఁ జూడఁజూడ నొనరుఁగ దీనిపై
యుండును నన్నియుఁ దెలిసిన
మెండుగ నెటుచూచి చన్నమేలగు వేమా!

అండములను బుట్టు నలరు ప్రాణులు కొన్ని[మార్చు]

అండములను బుట్టు నలరు ప్రాణులు కొన్ని
బుద్బుదములఁ బుట్టుఁ బురుగు లెల్ల
స్వేదముననుబుట్టు జీవులు కొన్నిరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అంత కొఱత దీఱి అతిశయకాముఁడై[మార్చు]

అంత కొఱత దీఱి అతిశయకాముఁడై
నిన్ను నమ్మిచాల నిష్ఠతోడ
నిన్నుఁగొల్వ ముక్తి నిశ్చయముగఁ గల్గు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అంతరంగమందు నభవు నుద్దేశించి[మార్చు]

అంతరంగమందు నభవు నుద్దేశించి
నిల్పి చూడఁదలఁపు నిలుచుఁగాక
బాహ్యమందు శివుని భావింప నిలుచునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అంతరాత్మఁ గనక యల్పబుద్ధులతోడ[మార్చు]

అంతరాత్మఁ గనక యల్పబుద్ధులతోడ
మెలఁగునట్టి ద్విజులు మేదినందు
యమునినరకములకు నరుగంగ నది సాక్షి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అందరాని పదము ఆ బ్రహ్మమందురు[మార్చు]

అందరాని పదము ఆ బ్రహ్మమందురు
పొందరానిదంచు భువినియండ్రు
గురుని కరుణ కలగ గూడి రాకేమౌనె
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

అందు నిందుననక యన్నిటఁ బరికించి[మార్చు]

అందు నిందుననక యన్నిటఁ బరికించి
విష్ణు వరయుచుండు విదితముగను
చక్రి తిరుగు భూమిచక్రంబులోపల
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అంధులైన వారు నందు నిం దనకుండు[మార్చు]

అంధులైన వారు నందు నిం దనకుండు
నన్నితావులందు హరునివలెను
తెలియువారి కెల్ల దేవుఁడే కనుపించు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అక్షమాలపూని అలసట చెందక[మార్చు]

అక్షమాలపూని అలసట చెందక
కుక్షినింపుకొనుట కొదువగాదు
పక్షికొంగరీతి పైచూపు లేదొకో
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

అక్షరపుట మిట్టి యండంబులోఁ గూర్చి[మార్చు]

అక్షరపుట మిట్టి యండంబులోఁ గూర్చి
యమరునొక్క రవము ననుభవించు
నతని కన్న ముక్తి యక్షరమై యుండు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అక్షరపుటడవిఁ బొరలక[మార్చు]

అక్షరపుటడవిఁ బొరలక
యక్షరమగు మహిగాన నవనిం దొలుతౌ
నక్షరమును జపియించిన
నక్షరమగు నదియు చాల నరయఁగ వేమా!

అక్షరపుటడవిఁజొర వే[మార్చు]

అక్షరపుటడవిఁజొర వే
లక్షలఁ జదువంగ నేల లాలితముగఁ బ్ర
త్యక్షముగను శివ యను రెం
డక్షరములు మనకి శుద్ధి యగురా వేమా!

అక్షరాసివెంట అడవులవెంటను[మార్చు]

అక్షరాసివెంట అడవులవెంటను
కొండ రాల గోడు గుడవనేల
హృదయమందు శివుడటుండుట తెలియరో
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

అగ్ని చేతఁబట్టి యాపరమేశుని[మార్చు]

అగ్ని చేతఁబట్టి యాపరమేశుని
నిండఁజేసి నరులు నీఱుగారె
దక్షుక్రతువులోని తల్లడ మెఱుఁగరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అగ్ని శిఖలయందు నమరంగ మమకార[మార్చు]

అగ్ని శిఖలయందు నమరంగ మమకార
మభవుమీఁద ధ్యాన మమర నునిచి
యాహుతి యగువెనుక హరున కర్పితమౌను
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అగ్నిబాణముచేత అంబుధింకినపుడె[మార్చు]

అగ్నిబాణముచేత అంబుధింకినపుడె
రాముడవలి కేగులావుమరచె
వరుస కొండలమోసి వారధేటికికట్టె
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

అచరచరసమూహ మంగము లింగము[మార్చు]

అచరచరసమూహ మంగము లింగము
సరణి దెలియనట్టి శైవమేల
అష్టతనువు లమర హరుఁడౌట నెఱుఁగరో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అజ్ఞానమె శూద్రత్వము[మార్చు]

అజ్ఞానమె శూద్రత్వము
సుజ్ఞానము బ్రహ్మమౌట శ్రుతులను వినరా
యజ్ఞాన ముడిగి వాల్మీకి
సుజ్ఞానపు బ్రహ్మమొందెఁ జూడర వేమా!

అట్టినికృష్టుని బ్రతు కగ్ని పాలైపోవు[మార్చు]

అట్టినికృష్టుని బ్రతు కగ్ని పాలైపోవు
నిర్ధయాత్మునిబ్రతుకు నీటగలియు
క్రూరకర్ముబ్రతుకు చోరులపాలౌను
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

అడవి దిరుగ లేదు ఆకసమున లేదు[మార్చు]

అడవి దిరుగ లేదు ఆకసమున లేదు
అవనిఁ దీర్థయాత్రలందు లేదు
ఒడలు సిద్ధిఁజేసి యొడయని జూడరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అడుగ దగువారి నడుగమి[మార్చు]

అడుగ దగువారి నడుగమి
నిడినయెడ¦ కొసరు చుంట యీలేననఁగా
గడుసుపడి యాసచేఁదా
నడుగుట దుర్మార్గవృత్తు లగురా వేమా!

అణువులోన నుండు నఖిలజగంబులు[మార్చు]

అణువులోన నుండు నఖిలజగంబులు
నణువు తనదులోన నణఁగియుండు
మనసు నిల్ప నరుఁడు మఱిముక్తిఁ జేరురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అతిథి రాక చూచి యదలించి పడవైచి[మార్చు]

అతిథిరాకచూచి యదిలించిపడవైచి
కఠినచిత్తులగుచు కానలేరు
కర్మబుద్ధులగుచు ధర్మంబు సేయరు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

అద నెఱిఁగిన మగువ యనువెర్గు చనువెర్గు[మార్చు]

అద నెఱిఁగిన మగువ యనువెర్గు చనువెర్గు
ముదముతోడ మగని మోహ మెఱుఁగు
విభుని శ్రేష్ఠగుణము వేశ్యతా నెఱుఁగునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అదిఁజూచుచుండ నన్నిటఁ దా నుండు[మార్చు]

అదిఁజూచుచుండ నన్నిటఁ దా నుండు
నాదిఁ జూప నొకని కలవిగాదు
ఆదిముక్తిఁ దెలుపు నాత్మనే యుండురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అదయ హస్తమందు నభయహస్తంబీయ[మార్చు]

అదయ హస్తమందు నభయహస్తంబీయ
దర్పకాంగుఁడైన తన్నుఁ జూచి
మంగళంబుచేయు మంగళహీనుఁడు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అధిక భుక్తిచేత మొదటి సొమ్ముకుహాని[మార్చు]

అధిక భుక్తిచేత మొదటి సొమ్ముకుహాని
కుదువసొమ్ము కొన్నఁ గొంత హాని
మొదటి పక్షమునను మూలకర్తకు హాని
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అధిక సూక్ష్మమైన యానంద మెఱుఁగక[మార్చు]

అధిక సూక్ష్మమైన యానంద మెఱుఁగక
మతియు లేక చదివి మగ్నుఁ డయ్యె
నతిరహస్య మెల్ల నాజనుఁ డెఱుఁగునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అధికజనులతోడ నాప్తులతోడను[మార్చు]

అధికజనులతోడ నాప్తులతోడను
పరువు గురు తెఱింగి పలుకకున్న
వచ్చు చెడ్డతనము హెచ్చుగా గాంభీర్య
హానిచెందుఁ దనకు నపుడు వేమ!

అధికమైన యజ్ఞ మల్పుండు తాఁ జేసి[మార్చు]

అధికమైన యజ్ఞ మల్పుండు తాఁ జేసి
మొనసి శాస్త్ర మనుచు మురువు దక్కు
దొబ్బ నేర్చుకుక్క దుత్తల మోచునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అధికుడైనరాజు నల్పును చేపట్టు[మార్చు]

అధికుడైనరాజు నల్పును చేపట్టు
వానిమాట చెల్లు వసుధలోన
గణికు లొప్పియున్న గవ్వలు చెల్లవా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అనఁగ ననగ రాగ మతిశయిల్లుచునుండు[మార్చు]

అనఁగ ననగ రాగ మతిశయిల్లుచునుండు
తినఁగ దినఁగ వేము దీయనుండు
సాధనమున బనులు సమకూరు ధరలోన
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అనఘ పురుషుండు నొక్కఁడు[మార్చు]

అనఘ పురుషుండు నొక్కఁడు
విను నిత్య మనిత్యమనెడివిధ మిట్టి దగు
తన సంకల్పమె బంధము
తన సంకల్పక్షయంబె తత్వము వేమా!

అన్ని దానములను నన్నదానమె గొప్ప[మార్చు]

అన్ని దానములను నన్నదానమె గొప్ప
కన్నవారికంటె ఘనులు లేరు
ఎన్న గురునికన్న నెక్కువలేదయా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

అన్నదానమునకు నధిక సంపదగల్గి[మార్చు]

అన్నదానమునకు నధిక సంపదగల్గి
యమరలోక పూజ్యుడగును మీఱు
అన్నమగును బ్రహ్మమది కనలేరయా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ !

అన్న మడుగనతని కన్నంబుఁ బెట్టిన[మార్చు]

అన్న మడుగనతని కన్నంబుఁ బెట్టిన
బాఱవేయుదాన ఫలిత మేమి
ధనికునకు నొసంగు దానంబు నటువలె
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అన్న మధికమైన నది తనుఁజంపును[మార్చు]

అన్న మధికమైన నది తనుఁజంపును
నన్న మంటకున్న నాత్మ నొచ్చుఁ
జంప నొంప బువ్వ చాలదా వెయ్యేల
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అన్న మధికమైన నరయ మృత్యువు నిజం[మార్చు]

అన్న మధికమైన నరయ మృత్యువు నిజం
బన్న మంటకున్న నాత్మనొచ్చు
చంపఁబెంప బువ్వచాలదా వేయేల
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

అన్నిగోసివేసి యనలంబు చల్లార్చి[మార్చు]

అన్నిగోసివేసి యనలంబు చల్లార్చి
గోచిబిగియఁగట్టి కోప మడచి
యాసవిడిచెనేని యతఁడు తా యోగిరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అన్నిజాడ లుడిగి యానందగాముఁడై[మార్చు]

అన్నిజాడ లుడిగి యానందగాముఁడై
నిన్ను నమ్మఁజూచు నిష్ఠతోడ
నిన్ను నమ్మ ముక్తి నిక్కంబు నీయాన
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అన్నమదమువలన నతివలు పురుషులు[మార్చు]

అన్నమదమువలన నతివలు పురుషులు
ఏపురేఁగి మదనుఁ డేఁచె నందు
రన్న ముడుగువెనుక నతఁ డెందుఁబోయెరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అన్నమునకు నంటునైన నాత్మకునంటు[మార్చు]

అన్నమునకు నంటునైన నాత్మకునంటు
ఆత్మను పెనగొన్న నన్నమంటు
ఆత్మశుద్ధియన్న మన్న శుద్ధియునాత్మ
మిన్నుమన్నుమాడ్కి మెఱయు వేమా!

అన్యులకును వచ్చునాపదఁ దనదిగా[మార్చు]

అన్యులకును వచ్చునాపదఁ దనదిగా
నెన్నువాఁడు భువిని నున్నవాఁడు
ఎన్నువారిలోన నిహపరంబులు లెస్స
కన్నవాఁడు మిగుల ఘనుఁడు వేమా!

అనలంబున జనియించియు[మార్చు]

అనలంబున జనియించియు
ననలంబున సలిలమగును నాకాశమున
గనిపించి పుట్టుఁదానే
జనకుఁడు లేనట్టిదాయె చరితము వేమా.!

అనుకూల్యముగల యంగన కలిగిన[మార్చు]

అనుకూల్యముగల యంగన కలిగిన
సతికిపతికి పరమసౌఖ్య మమరు
ప్రాతికూల్యమైన పరిహరింప సుఖంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అనువు గాని చోట నధికుల మనరాదు[మార్చు]

అనువు గాని చోట నధికుల మనరాదు
కొంచె ముండు టెల్ల కొదువ గాదు
కొండ అద్దమందుఁ కొంచమై యుండదా?
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అప్పుదీయ రోఁత హరిహరాదులకైన[మార్చు]

అప్పుదీయ రోఁత హరిహరాదులకైన
మొప్పెతోడ మైత్రి మొదలె రోఁత
తప్పు బలుక రోఁత తాకట్టిడిన రోఁత
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అభిజాత్యముననె ఆయువున్నంతకు[మార్చు]

అభిజాత్యముననె ఆయువున్నంతకు
తిరుగుచుండ్రు భ్రమల తెలియలేక
మురికిభాండమునందు ముసురు ఈగలరీతి
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

అమ్మసుమీ యా లనఁగా[మార్చు]

అమ్మసుమీ యా లనఁగా
నమ్మనఁగా నాలు సుమ్మియాయిద్దరిని¦
ఇమ్మహిలోఁ బరమాత్ముని
నెమ్మదిలోఁ దెలియఁ దానె నేర్పరి వేమా!

అమలమైన పలుకు లభిషేకవారిధి[మార్చు]

అమలమైన పలుకు లభిషేకవారిధి
తనువు దేవళంబు తాల్మి నొంది
యాత్మ శివునిఁజేర్చు నాతఁడే శివయోగి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అమృతసాధనమున నందఱుబలుతురు[మార్చు]

అమృతసాధనమున నందఱుబలుతురు
అమృతమెంచిచూడ నందలేరు
అమృతము విషమాయె నదియేమి చిత్రమౌ
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అయిదు నక్షరముల యంగంబు దెలిసిన[మార్చు]

అయిదు నక్షరముల యంగంబు దెలిసిన
నైదునందు ముక్తి యమరియుండు
నైదులోననున్న యతఁడెపో బ్రహంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అర్థవంతుల సొమ్ము నాసింతు రర్థులు[మార్చు]

అర్థవంతుల సొమ్ము నాసింతు రర్థులు
యర్థికీయ సొమ్ము వ్యర్థమౌను
వ్యర్థమైన సొమ్ము వ్యర్థులఁ జేరురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అరయ కర్మమునను నాహరిశ్చంద్రుండు[మార్చు]

అరయ కర్మమునను నాహరిశ్చంద్రుండు
ఆలిబిడ్డనమ్మ యతడు కూడ
మాలవానికపుడు మరిలోకువాయెరా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

అరయ నాస్తి యనక యడ్డుమాటాడక[మార్చు]

అరయ నాస్తి యనక యడ్డుమాటాడక
తట్టుపడక మదిని తన్నుకోక
తన్నుఁ దాఁ గనుగొని తాఁ బెట్టినది పెట్టు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అరయ లజ్జజూడ అందరు యుందుండు[మార్చు]

అరయ లజ్జజూడ అందరు యుందుండు
లజ్జలేనివాడు లాలితుండె
లజ్జగల్గువాని లాభంబు లేమయా!
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

అరయఁ దఱచుకల్ల లాడెడు వారిండ్ల[మార్చు]

అరయఁ దఱచుకల్ల లాడెడు వారిండ్ల
వెడలకేల లక్ష్మి విశ్రమించు
నీరు నోటికుండ నిలువని చందాన
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అరయఁదోచునాఁడు గురువని తా నెంచి[మార్చు]

అరయఁదోచునాఁడు గురువని తా నెంచి
తిరుగువాఁడు తన్ను నరయలేఁడు
పనికిమాలినట్టి బానిసె కొడుకురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అరిషడ్వర్గంబులచే[మార్చు]

అరిషడ్వర్గంబులచే
నరులెల్లను జొక్కిచిక్కినయగతి యనుచు
జరుగుదురు గాకతత్వము
నరయంగను లేరు నించుకైనను వేమా!

అరుదుగా నడిగిన యతఁడర్థిగాఁబోడు[మార్చు]

అరుదుగా నడిగిన యతఁడర్థిగాఁబోడు
తఱచుగా నొసగక దాతగాఁడు
దాత కర్థి కింత తారతమ్యము సుమా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అర్ధ యంకణమున కాధారమైనట్టి[మార్చు]

అర్ధ యంకణమున కాధారమైనట్టి
యొంటిమేడ గుంజు నొనరనిల్పె
నింటికొక మగండె యిల్లాండ్రునేద్గురు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ !

అఱుతలింగ ముంచి యదిగనఁజాలక[మార్చు]

అఱుతలింగ ముంచి యదిగనఁజాలక
పర్వతమున కేగు పామరుండు
ముక్తిఁగాన నగునె మూఢాత్ముఁడగుఁగాక
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అలను బుడగపుట్టినప్పుడే క్షయమౌను[మార్చు]

అలను బుడగపుట్టినప్పుడే క్షయమౌను
కలనుగాంతులక్ష్మిగనుటలేదు
ఇలను భోగభాగ్య మీతీరె కానరు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

అల్పబుద్ధివాని కధికార మిచ్చిన[మార్చు]

అల్పబుద్ధివాని కధికార మిచ్చిన
దొడ్డవారినెల్లఁ దొలఁగఁగొట్టు
చెప్పుతినెడికుక్క చెఱకుతీ పెఱుఁగునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అల్పసుఖములెల్ల నాశించి మనుజుండు[మార్చు]

అల్పసుఖములెల్ల నాశించి మనుజుండు
బహుళ దుఃఖములను బాధపడును
పరసుఖంబు నొంది బ్రతుకంగ నేరఁడు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అల్పుఁ డెపుడు బల్కు నాడంబరము గాను[మార్చు]

అల్పుఁ డెపుడు బల్కు నాడంబరము గాను
సజ్జనుండు బలుకుఁ జల్లగాను
కంచు మ్రోగునట్లు కనకంబు మ్రోగునా?
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అలయఁజేసి మలఁచి యడిగండ్లు మలిగండ్లు[మార్చు]

అలయఁజేసి మలఁచి యడిగండ్లు మలిగండ్లు
తిరిపెమిడెడు కటికిదేబెలెల్ల
నెలమి మన్నుదినెడు నెఱ్ఱలౌదురు సుమీ
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అల్లుఁడైన నేమి యన్యుఁడైన నేమి[మార్చు]

అల్లుఁడైన నేమి యన్యుఁడైన నేమి
చెప్పఁదగిన రీతిఁ జెప్పినాము
హరునియెఱుక లేక యాకులల్లాడునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అల్లువాని మృతికి నాత్మఁ జింతించును[మార్చు]

అల్లువాని మృతికి నాత్మఁ జింతించును
తనయుమృతికిఁ దానె తల్లడిల్లుఁ
బుణ్యపురుషు మృతికి భూమిలో జనులకు
యుగము గ్రుంగినట్టు లుండు వేమ!

అవని వేమన్న చెప్పిన యాత్మబుద్ధిఁ[మార్చు]

అవని వేమన్న చెప్పిన యాత్మబుద్ధిఁ
దెలియలేనట్టి యజ్ఞాని తేజమెల్ల
తలనుఁ బాసిన వెంట్రుకవలెను జూడ
భుక్తి ముక్తులు హీనమైపోవు వేమ!

అవుటఁగా మెఱుఁగని యజ్ఞానజీవులు[మార్చు]

అవుటఁగా మెఱుఁగని యజ్ఞానజీవులు
మూలము దెలియకను ముట్టుచేత
ననుదినము సృజించి యాత్మఁ దెలియ లేక
చచ్చి పుట్టుచుండు జగతి వేమా!

అష్టకష్టు బ్రదుకు నగ్నిపాలై పోవు[మార్చు]

అష్టకష్టు బ్రదుకు నగ్నిపాలై పోవు
నిర్దయాత్ము బ్రతుకు నీటఁగలియు
క్రూరకర్ముబ్రతుకు చోరులపాలౌను
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

అసలఁ దెగఁగోసి యనలంబుఁ జల్లార్చి[మార్చు]

అసలఁ దెగఁగోసి యనలంబుఁ జల్లార్చి
గోచి బిగియఁబెట్టి కోపమడఁచి
గుట్టు మీఱవాఁడు గురువుకు గురువురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |