వేదిక:వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్
సంస్కృతగ్రంథములు రు. అ.
అభిజ్ఞానశాకుంతలము శ్రీరామదాసయ్యంగారి తెలుఁగువ్యాఖ్యతో 12 0
మేఘసందేశము మల్లినాథవ్యాఖ్య, తెనుఁగున సంపూర్ణ టీక 4 0
కుమారసంభవము, మొదటి 6 సర్గలు, టీకాతాత్పర్యములు 4 0
రఘువంశము, మొదటి 6 సర్గలు, టీకాతాత్పర్యములు (అచ్చులో)
అమరకావ్యము, సంపూర్ణాంధ్రటీక 2 0
రసమంజరి, శృంగారరసస్వరూపవిస్తరము, సటీక 2 0
పంచతంత్రము, మూలముమాత్రము 1 8


ఆంధ్ర గ్రంథములు రు. అ.
శృంగారనైషధము సర్వంకషవ్యాఖ్యతో పునర్ముద్రితము 20 0
జ్ఞానవాసిష్ఠరామాయణము, (వేదాంతము) మడికి సింగన కవి 1 8
ఆముక్తమాల్యద, సంజీవనీవ్యాఖ్యతో (అచ్చగుచున్నది)


కథలు రు. అ.
పద్యకథాలహరి, ప్రాచీనగ్రంథములనుండి సంగ్రహించినది 1 0
సంగ్రహకథాసరిత్సాగరము, కొన్ని కథలసంపుటి) 1 8
విక్రమార్కుని యద్భుతకథలు 1 0
భోజకాళిదాసకథలు 1 0
ఆంధ్రహితోపదేశ చంపువు 1 8
ఉదయనచరిత్రము 1 0
ఈ ఆఱుకథలు ఒకసెట్టుగా కొనువారికి 5 0

కథాసరిత్సాగరము 6 భాగములు ఒకసెట్టుగా రు. 20 0

కథాసరిత్సాగరము ఒక్కొక్కభాగము ప్రత్యేకముగా రు. 3 8


నాటకములు రు. అ
ప్రతాపరుద్రీయ నాటకము 4 0
ఉషానాటకము 1 8
బొబ్బిలియుద్ధనాటకము 2 8
ప్రియదర్శికా నాటిక 1 0
నాగానంద నాటకము 1 8
ఉత్తరరామచరిత్ర నాటకము శాస్త్రిగారి పీఠికతో 3 0
శ్రీకృష్ణరాయవిజయనాటకము 0 8
వ్యామోహం, సాంఘిక నాటిక 1 0
తానీషానాటకము 1 0
ఆంధ్రాభిజ్ఞాన శాకుంతలనాటకము 2 0
ఆంధ్రసాహిత్యదర్పణము, ఉదాహరణశ్లోకములతో 8 0
అలంకారసారసంగ్రహము, సటీకాతాత్పర్యము 0 12
ఛందస్సు పునర్ముద్రితము 0 6


విమర్శలు - ఉపన్యాసములు. రు. అ.
నన్నెచోడుని కవిత్వము విమర్శ 6 0
గ్రామ్యభాషాప్రయోగనిబంధనము, (నాటకపాత్రోచితభాష) 0 12
ఆంధ్రవ్యాకరణ సర్వస్వతత్త్వము 1 0
తిక్కనసోమయాజి విజయము జీవితచరిత్ర విమర్శ 0 8
భారతాభారత రూపకమర్యాదలు 0 6
ఆంధ్రగ్రంథ విమర్శన ప్రకారలేశము 0 6
గ్రామ్యాదేశనిరసనము, గ్రామ్యగ్రాంధికవాదములది 0 6
విసంధివివేకము 0 2
స్త్రీ పునర్వివాహదుర్వాదనిర్యాపణము 1 0
ఆంధ్రభాషాసర్వస్వార్హ నియమకతిపయములు (నిఘంటురచన) 0 4
వేదము వేంకటరాయ శాస్త్రిగారి జీవితచరిత్రసంగ్రహము 2 0
అక్కన్నమాదన్నల చరిత్ర, పునర్ముద్రితము 1 0


నేలటూరి వేంకటరమణయ్యగారి గ్రంథములు. రు. అ.
చరిత్రరచన (మొదలైన చారిత్రకవ్యాసములు) 2 0
మధుమావతి కథలు 2 0
దక్షిణాంధ్రవాఙ్మయచరిత్రము 2 8
THE EASTERN CHALUKYAS OF VENGI రు. 15 0 తగ్గింపుధర 10 0
KAMPILI AND VIJAYANAGARA 8 0
'తాతవెళ్లిమిఠాదారు' శేషగిరిశాస్త్రిగారి గ్రంథములు
తెలుఁగు పైలాలజీ-ఆంధ్రశబ్దతత్త్వము 2 భాగములు 3 0
అర్ధానుస్వారతత్త్వము, వీరిదే పైదాని కనుబంధము 0 8

కథలు కథలు కథలు

1. భోజకాళిదాసకథలు భోజునియాస్థానము(?) పండితులు, సమస్యాపూరణవినోదములు కాళిదాసలీలావతుల మొదలైన కథలు కలవు.
2. విక్రమార్కుని యద్భుతకథలు భోజమహారాజ సింహాసనమెక్కరాఁగా సింహాసనము మెట్లమీఁది బొమ్మలు ఆతనికి విక్రమార్కుని సాహసమునుగుఱించి చెప్పిన 32 వినోదకథలు రు. 1 00
3. ఉదయనచరిత్రము వత్సరాజుకథ మాత్రము కథాసరిత్సాగరమునుండి గ్రహింపఁబడినది. రు. 1 00
4. సంగ్రహకథాసరిత్సాగరము ఆకాశయాన, సముద్రయానాద్యాశ్చర్యకరసాహసకార్యముల కథలను ఏర్చి కూర్చిన సంపుటి రు. 1 50
5. ఆంధ్రహితోపదేశచంపువు సంస్కృత వచనమునకు తెనుఁగువచనము, శ్లోకములకు పద్యములుగా ఆంధ్రీకరింపఁ బడినది రు. 1 50
6. పద్యకథాలహరి ఆంధ్రవాఙ్మయమందలి పద్య కథలను ఏర్చి కూర్చినది రు. 1 00
ఈ 6 పుస్తకములు ఒక్క సెట్టుగా రు. 5 00