విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


           ౐
            సకల సౌభాగ్యదాయక
  .. శ్రీవిష్ణుసహస్రనామస్తోత్రమ్‌ ..

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్‌ .
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత సర్వవిఘ్నోపశాన్తయే .. ౧..
యస్య ద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరః శతమ్‌ .
విఘ్నం నిఘ్నన్తి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే .. ౨..
వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్‌ .
పరాశరాత్మజం వన్దే శుకతాతం తపోనిధిమ .. ౩..
వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే .
నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః .. ౪..
అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే .
సదైకరూపరూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే .. ౫..
యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మసంసారబన్ధనాత్ .
విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే .. ౬..
ఓం నమో విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే .

శ్రీవైశమ్పాయన ఉవాచ ---
శ్రుత్వా ధర్మానశేషేణ పావనాని చ సర్వశః .
యుధిష్ఠిరః శాన్తనవం పునరేవాభ్యభాషత .. ౭..

యుధిష్ఠిర ఉవాచ ---
కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణమ్ .
స్తువన్తః కం కమర్చన్తః ప్రాప్నుయుర్మానవాః శుభమ్ .. ౮..
కో ధర్మః సర్వధర్మాణాం భవతః పరమో మతః .
కిం జపన్ముచ్యతే జన్తుర్జన్మసంసారబన్ధనాత్ .. ౯..

భీష్మ ఉవాచ ---
జగత్ప్రభుం దేవదేవమనన్తం పురుషోత్తమమ్ .
స్తువన నామసహస్రేణ పురుషః సతతోత్థితః .. ౧౦..
తమేవ చార్చయన్నిత్యం భక్త్యా పురుషమవ్యయమ్ .
ధ్యాయన స్తువన నమస్యంశ్చ యజమానస్తమేవ చ .. ౧౧..
అనాదినిధనం విష్ణుం సర్వలోకమహేశ్వరమ్ .
లోకాధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వదుఃఖాతిగో భవేత్ .. ౧౨..
బ్రహ్మణ్యం సర్వధర్మజ్ఞం లోకానాం కీర్తివర్ధనమ్ .
లోకనాథం మహద్భూతం సర్వభూతభవోద్భవమ్ .. ౧౩..
ఏష మే సర్వధర్మాణాం ధర్మోఽధికతమో మతః .
యద్భక్త్యా పుణ్డరీకాక్షం స్తవైరర్చేన్నరః సదా .. ౧౪..
పరమం యో మహత్తేజః పరమం యో మహత్తపః .
పరమం యో మహద్బ్రహ్మ పరమం యః పరాయణమ్ .. ౧౫..
పవిత్రాణాం పవిత్రం యో మఙ్గలానాం చ మఙ్గలమ్ .
దైవతం దైవతానాం చ భూతానాం యోఽవ్యయః పితా .. ౧౬..
యతః సర్వాణి భూతాని భవన్త్యాదియుగాగమే .
యస్మింశ్చ ప్రలయం యాన్తి పునరేవ యుగక్షయే .. ౧౭..
తస్య లోకప్రధానస్య జగన్నాథస్య భూపతే .
విష్ణోర్నామసహస్రం మే శృణు పాపభయాపహమ్ .. ౧౮..
యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః .
ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే .. ౧౯..
ఋషిర్నామ్నాం సహస్రస్య వేదవ్యాసో మహామునిః ..
ఛన్దోఽనుష్టుప్ తథా దేవో భగవాన్ దేవకీసుతః .. ౨౦..
అమృతాంశూద్భవో బీజం శక్తిర్దేవకినన్దనః .
త్రిసామా హృదయం తస్య శాన్త్యర్థే వినియోజ్యతే .. ౨౧..
విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరమ్‌ ..
అనేకరూప దైత్యాన్తం నమామి పురుషోత్తమం .. ౨౨ ..

.. పూర్వన్యాసః ..
శ్రీవేదవ్యాస ఉవాచ ---
౐ అస్య శ్రీవిష్ణోర్దివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య ..
శ్రీ వేదవ్యాసో భగవాన ఋషిః .
అనుష్టుప్ ఛన్దః .
శ్రీమహావిష్ణుః పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణో దేవతా .
అమృతాంశూద్భవో భానురితి బీజమ్‌ .
దేవకీనన్దనః స్రష్టేతి శక్తిః .
ఉద్భవః క్షోభణో దేవ ఇతి పరమో మన్త్రః .
శఙ్ఖభృన్నన్దకీ చక్రీతి కీలకమ్ .
శార్ఙ్గధన్వా గదాధర ఇత్యస్త్రమ్ .
రథాఙ్గపాణిరక్షోభ్య ఇతి నేత్రమ్‌ .
త్రిసామా సామగః సామేతి కవచమ్ .
ఆనన్దం పరబ్రహ్మేతి యోనిః .
ఋతుః సుదర్శనః కాల ఇతి దిగ్బన్ధః ..
శ్రీవిశ్వరూప ఇతి ధ్యానమ్‌ .
శ్రీమహావిష్ణుప్రీత్యర్థం సహస్రనామజపే వినియోగః ..

.. అథ న్యాసః..
౐ శిరసి వేదవ్యాసఋషయే నమః .
ముఖే అనుష్టుప్ఛన్దసే నమః .
హృది శ్రీకృష్ణపరమాత్మదేవతాయై నమః .
గుహ్యే అమృతాంశూద్భవో భానురితి బీజాయ నమః .
పాదయోర్దేవకీనన్దనః స్రష్టేతి శక్తయే నమః .
సర్వాఙ్గే శఙ్ఖభృన్నన్దకీ చక్రీతి కీలకాయ నమః .
కరసంపూటే మమ శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగాయ నమః ..
ఇతి ఋషయాదిన్యాసః ..

.. అథ కరన్యాసః ..
౐ విశ్వం విష్ణుర్వషట్కార ఇత్యఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః .
అమృతాంశూద్భవో భానురితి తర్జనీభ్యాం నమః .
బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్బ్రహ్మేతి మధ్యమాభ్యాం నమః .
సువర్ణబిన్దురక్షోభ్య ఇత్యనామికాభ్యాం నమః .
నిమిషోఽనిమిషః స్రగ్వీతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః .
రథాఙ్గపాణిరక్షోభ్య ఇతి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః .
ఇతి కరన్యాసః ..

.. అథ షడఙ్గన్యాసః ..
౐ విశ్వం విష్ణుర్వషట్కార ఇతి హృదయాయ నమః .
అమృతాంశూద్భవో భానురితి శిరసే స్వాహా .
బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్బ్రహ్మేతి శిఖాయై వషట్ .
సువర్ణబిన్దురక్షోభ్య ఇతి కవచాయ హుమ్ .
నిమిషోఽనిమిషః స్రగ్వీతి నేత్రత్రయాయ వౌషట్ .
రథాఙ్గపాణిరక్షోభ్య ఇత్యస్త్రాయ ఫట్ .
ఇతి షడఙ్గన్యాసః ..

శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే విష్ణోర్దివ్యసహస్రనామజపమహం కరిష్యే ఇతి సఙ్కల్పః .

.. అథ ధ్యానమ్ .
క్షీరోదన్వత్ప్రదేశే శుచిమణివిలసత్సైకతేర్మౌక్తికానాం
మాలాకౢప్తాసనస్థః స్ఫటికమణినిభైర్మౌక్తికైర్మణ్డితాఙ్గః .
శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైరుపరివిరచితైర్ముక్తపీయూష వర్షైః
ఆనన్దీ నః పునీయాదరినలినగదా శఙ్ఖపాణిర్ముకున్దః .. ౧..
భూః పాదౌ యస్య నాభిర్వియదసురనిలశ్చన్ద్ర సూర్యౌ చ నేత్రే
కర్ణావాశాః శిరో ద్యౌర్ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయమబ్ధిః .
అన్తఃస్థం యస్య విశ్వం సురనరఖగగోభోగిగన్ధర్వదైత్యైః
చిత్రం రంరమ్యతే తం త్రిభువన వపుషం విష్ణుమీశం నమామి .. ౨..
౐ శాన్తాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాఙ్గమ్ .
లక్ష్మీకాన్తం కమలనయనం యోగిభిర్ధ్యానగమ్యం
వన్దే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథమ్ .. ౩..
మేఘశ్యామం పీతకౌశేయవాసం
శ్రీవత్సాఙ్కం కౌస్తుభోద్భాసితాఙ్గమ్ .
పుణ్యోపేతం పుణ్డరీకాయతాక్షం
విష్ణుం వన్దే సర్వలోకైకనాథమ్ .. ౪..
నమః సమస్తభూతానామాదిభూతాయ భూభృతే .
అనేకరూపరూపాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే .. ౫..
సశఙ్ఖచక్రం సకిరీటకుణ్డలం
సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణమ్ |
సహారవక్షఃస్థలకౌస్తుభశ్రియం
నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజమ్ .. ౬..
ఛాయాయాం పారిజాతస్య హేమసింహాసనోపరి
ఆసీనమమ్బుదశ్యామమాయతాక్షమలంకృతమ్ |
చన్ద్రాననం చతుర్బాహుం శ్రీవత్సాఙ్కిత వక్షసం
రుక్మిణీ సత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రయే .. ౭..

     .. స్తోత్రమ్‌ ..
     .. హరిః ౐ ..

విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూతభవ్యభవత్ప్రభుః .
భూతకృద్భూతభృద్భావో భూతాత్మా భూతభావనః .. ౧..
పూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమా గతిః .
అవ్యయః పురుషః సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞోఽక్షర ఏవ చ .. ౨..
యోగో యోగవిదాం నేతా ప్రధానపురుషేశ్వరః .
నారసింహవపుః శ్రీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమః .. ౩..
సర్వః శర్వః శివః స్థాణుర్భూతాదిర్నిధిరవ్యయః .
సంభవో భావనో భర్తా ప్రభవః ప్రభురీశ్వరః .. ౪..
స్వయంభూః శమ్భురాదిత్యః పుష్కరాక్షో మహాస్వనః .
అనాదినిధనో ధాతా విధాతా ధాతురుత్తమః .. ౫..
అప్రమేయో హృషీకేశః పద్మనాభోఽమరప్రభుః .
విశ్వకర్మా మనుస్త్వష్టా స్థవిష్ఠః స్థవిరో ధ్రువః .. ౬..
అగ్రాహ్యః శాశ్వతః కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్దనః .
ప్రభూతస్త్రికకుబ్ధామ పవిత్రం మఙ్గలం పరమ్ .. ౭..
ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః ప్రజాపతిః .
హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనః .. ౮..
ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వీ మేధావీ విక్రమః క్రమః .
అనుత్తమో దురాధర్షః కృతజ్ఞః కృతిరాత్మవాన్ .. ౯..
సురేశః శరణం శర్మ విశ్వరేతాః ప్రజాభవః .
అహః సంవత్సరో వ్యాలః ప్రత్యయః సర్వదర్శనః .. ౧౦..
అజః సర్వేశ్వరః సిద్ధః సిద్ధిః సర్వాదిరచ్యుతః .
వృషాకపిరమేయాత్మా సర్వయోగవినిఃసృతః .. ౧౧..
వసుర్వసుమనాః సత్యః సమాత్మాఽసమ్మితః సమః .
అమోఘః పుణ్డరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకృతిః .. ౧౨..
రుద్రో బహుశిరా బభ్రుర్విశ్వయోనిః శుచిశ్రవాః .
అమృతః శాశ్వత స్థాణుర్వరారోహో మహాతపాః .. ౧౩..
సర్వగః సర్వవిద్భానుర్విష్వక్సేనో జనార్దనః .
వేదో వేదవిదవ్యఙ్గో వేదాఙ్గో వేదవిత్ కవిః .. ౧౪..
లోకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షః కృతాకృతః .
చతురాత్మా చతుర్వ్యూహశ్చతుర్దంష్ట్రశ్చతుర్భుజః .. ౧౫..
భ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణుర్జగదాదిజః .
అనఘో విజయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః .. ౧౬..
ఉపేన్ద్రో వామనః ప్రాంశురమోఘః శుచిరూర్జితః .
అతీన్ద్రః సంగ్రహః సర్గో ధృతాత్మా నియమో యమః .. ౧౭..
వేద్యో వైద్యః సదాయోగీ వీరహా మాధవో మధుః .
అతీన్ద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః .. ౧౮..
మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః .
అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమానమేయాత్మా మహాద్రిధృక్ .. ౧౯..
మహేష్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాసః సతాం గతిః .
అనిరుద్ధః సురానన్దో గోవిన్దో గోవిదాం పతిః .. ౨౦..
మరీచిర్దమనో హంసః సుపర్ణో భుజగోత్తమః .
హిరణ్యనాభః సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతిః .. ౨౧..
అమృత్యుః సర్వదృక్ సింహః సన్ధాతా సన్ధిమాన్ స్థిరః .
అజో దుర్మర్షణః శాస్తా విశ్రుతాత్మా సురారిహా .. ౨౨..
గురుర్గురుతమో ధామ సత్యః సత్యపరాక్రమః .
నిమిషోఽనిమిషః స్రగ్వీ వాచస్పతిరుదారధీః .. ౨౩..
అగ్రణీర్గ్రామణీః శ్రీమాన్ న్యాయో నేతా సమీరణః .
సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ .. ౨౪..
ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృతః సంప్రమర్దనః .
అహః సంవర్తకో వహ్నిరనిలో ధరణీధరః .. ౨౫..
సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మా విశ్వధృగ్విశ్వభుగ్విభుః .
సత్కర్తా సత్కృతః సాధుర్జహ్నుర్నారాయణో నరః .. ౨౬..
అసంఖ్యేయోఽప్రమేయాత్మా విశిష్టః శిష్టకృచ్ఛుచిః .
సిద్ధార్థః సిద్ధసంకల్పః సిద్ధిదః సిద్ధిసాధనః .. ౨౭..
వృషాహీ వృషభో విష్ణుర్వృషపర్వా వృషోదరః .
వర్ధనో వర్ధమానశ్చ వివిక్తః శ్రుతిసాగరః .. ౨౮..
సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ మహేన్ద్రో వసుదో వసుః .
నైకరూపో బృహద్రూపః శిపివిష్టః ప్రకాశనః .. ౨౯..
ఓజస్తేజోద్యుతిధరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః .
ఋద్ధః స్పష్టాక్షరో మన్త్రశ్చన్ద్రాంశుర్భాస్కరద్యుతిః .. ౩౦..
అమృతాంశూద్భవో భానుః శశబిన్దుః సురేశ్వరః .
ఔషధం జగతః సేతుః సత్యధర్మపరాక్రమః .. ౩౧..
భూతభవ్యభవన్నాథః పవనః పావనోఽనలః .
కామహా కామకృత్కాన్తః కామః కామప్రదః ప్రభుః .. ౩౨..
యుగాదికృద్యుగావర్తో నైకమాయో మహాశనః .
అదృశ్యో వ్యక్తరూపశ్చ సహస్రజిదనన్తజిత్ .. ౩౩..
ఇష్టోఽవిశిష్టః శిష్టేష్టః శిఖణ్డీ నహుషో వృషః .
క్రోధహా క్రోధకృత్కర్తా విశ్వబాహుర్మహీధరః .. ౩౪..
అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః ప్రాణదో వాసవానుజః .
అపాంనిధిరధిష్ఠానమప్రమత్తః ప్రతిష్ఠితః .. ౩౫..
స్కన్దః స్కన్దధరో ధుర్యో వరదో వాయువాహనః .
వాసుదేవో బృహద్భానురాదిదేవః పురన్దరః .. ౩౬..
అశోకస్తారణస్తారః శూరః శౌరిర్జనేశ్వరః .
అనుకూలః శతావర్తః పద్మీ పద్మనిభేక్షణః .. ౩౭..
పద్మనాభోఽరవిన్దాక్షః పద్మగర్భః శరీరభృత్ .
మహర్ద్ధిరృద్ధో వృద్ధాత్మా మహాక్షో గరుడధ్వజః .. ౩౮..
అతులః శరభో భీమః సమయజ్ఞో హవిర్హరిః .
సర్వలక్షణలక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్ సమితిఞ్జయః .. ౩౯..
విక్షరో రోహితో మార్గో హేతుర్దామోదరః సహః .
మహీధరో మహాభాగో వేగవానమితాశనః .. ౪౦..
ఉద్భవః క్షోభణో దేవః శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః .
కరణం కారణం కర్తా వికర్తా గహనో గుహః .. ౪౧..
వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానః స్థానదో ధ్రువః .
పరర్ద్ధిః పరమస్పష్టస్తుష్టః పుష్టః శుభేక్షణః .. ౪౨..
రామో విరామో విరజో మార్గో నేయో నయోఽనయః . or విరామో విరతో
వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠో ధర్మో ధర్మవిదుత్తమః .. ౪౩..
వైకుణ్ఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః .
హిరణ్యగర్భః శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయురధోక్షజః .. ౪౪..
ఋతుః సుదర్శనః కాలః పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః .
ఉగ్రః సంవత్సరో దక్షో విశ్రామో విశ్వదక్షిణః .. ౪౫..
విస్తారః స్థావరస్థాణుః ప్రమాణం బీజమవ్యయమ్ .
అర్థోఽనర్థో మహాకోశో మహాభోగో మహాధనః .. ౪౬..
అనిర్విణ్ణః స్థవిష్ఠోఽభూర్ధర్మయూపో మహామఖః .
నక్షత్రనేమిర్నక్షత్రీ క్షమః క్షామః సమీహనః .. ౪౭..
యజ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతుః సత్రం సతాం గతిః .
సర్వదర్శీ విముక్తాత్మా సర్వజ్ఞో జ్ఞానముత్తమమ్ .. ౪౮..
సువ్రతః సుముఖః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ .
మనోహరో జితక్రోధో వీరబాహుర్విదారణః .. ౪౯..
స్వాపనః స్వవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్ .
వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో ధనేశ్వరః .. ౫౦..
ధర్మగుబ్ధర్మకృద్ధర్మీ సదసత్క్షరమక్షరమ్ .
అవిజ్ఞాతా సహస్రాంశుర్విధాతా కృతలక్షణః .. ౫౧..
గభస్తినేమిః సత్త్వస్థః సింహో భూతమహేశ్వరః .
ఆదిదేవో మహాదేవో దేవేశో దేవభృద్గురుః .. ౫౨..
ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా జ్ఞానగమ్యః పురాతనః .
శరీరభూతభృద్భోక్తా కపీన్ద్రో భూరిదక్షిణః .. ౫౩..
సోమపోఽమృతపః సోమః పురుజిత్పురుసత్తమః .
వినయో జయః సత్యసంధో దాశార్హః సాత్త్వతాంపతిః .. ౫౪..
జీవో వినయితా సాక్షీ ముకున్దోఽమితవిక్రమః .
అమ్భోనిధిరనన్తాత్మా మహోదధిశయోఽన్తకః .. ౫౫..
అజో మహార్హః స్వాభావ్యో జితామిత్రః ప్రమోదనః .
ఆనన్దో నన్దనో నన్దః సత్యధర్మా త్రివిక్రమః .. ౫౬..
మహర్షిః కపిలాచార్యః కృతజ్ఞో మేదినీపతిః .
త్రిపదస్త్రిదశాధ్యక్షో మహాశృఙ్గః కృతాన్తకృత్ .. ౫౭..
మహావరాహో గోవిన్దః సుషేణః కనకాఙ్గదీ .
గుహ్యో గభీరో గహనో గుప్తశ్చక్రగదాధరః .. ౫౮..
వేధాః స్వాఙ్గోఽజితః కృష్ణో దృఢః సంకర్షణోఽచ్యుతః .
వరుణో వారుణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహామనాః .. ౫౯..
భగవాన్ భగహాఽఽనన్దీ వనమాలీ హలాయుధః .
ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యః సహిష్ణుర్గతిసత్తమః .. ౬౦..
సుధన్వా ఖణ్డపరశుర్దారుణో ద్రవిణప్రదః .
దివఃస్పృక్ సర్వదృగ్వ్యాసో వాచస్పతిరయోనిజః .. ౬౧..
త్రిసామా సామగః సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్ .
సంన్యాసకృచ్ఛమః శాన్తో నిష్ఠా శాన్తిః పరాయణమ్ .. ౬౨..
శుభాఙ్గః శాన్తిదః స్రష్టా కుముదః కువలేశయః .
గోహితో గోపతిర్గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః .. ౬౩..
అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా క్షేమకృచ్ఛివః .
శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీవాసః శ్రీపతిః శ్రీమతాంవరః .. ౬౪..
శ్రీదః శ్రీశః శ్రీనివాసః శ్రీనిధిః శ్రీవిభావనః .
శ్రీధరః శ్రీకరః శ్రేయః శ్రీమాఁల్లోకత్రయాశ్రయః .. ౬౫..
స్వక్షః స్వఙ్గః శతానన్దో నన్దిర్జ్యోతిర్గణేశ్వరః .
విజితాత్మాఽవిధేయాత్మా సత్కీర్తిశ్ఛిన్నసంశయః .. ౬౬..
ఉదీర్ణః సర్వతశ్చక్షురనీశః శాశ్వతస్థిరః .
భూశయో భూషణో భూతిర్విశోకః శోకనాశనః .. ౬౭..
అర్చిష్మానర్చితః కుమ్భో విశుద్ధాత్మా విశోధనః .
అనిరుద్ధోఽప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నోఽమితవిక్రమః .. ౬౮..
కాలనేమినిహా వీరః శౌరిః శూరజనేశ్వరః .
త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః .. ౬౯..
కామదేవః కామపాలః కామీ కాన్తః కృతాగమః .
అనిర్దేశ్యవపుర్విష్ణుర్వీరోఽనన్తో ధనంజయః .. ౭౦..
బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్ బ్రహ్మా బ్రహ్మ బ్రహ్మవివర్ధనః .
బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞో బ్రాహ్మణప్రియః .. ౭౧..
మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహోరగః .
మహాక్రతుర్మహాయజ్వా మహాయజ్ఞో మహాహవిః .. ౭౨..
స్తవ్యః స్తవప్రియః స్తోత్రం స్తుతిః స్తోతా రణప్రియః .
పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్యకీర్తిరనామయః .. ౭౩..
మనోజవస్తీర్థకరో వసురేతా వసుప్రదః .
వసుప్రదో వాసుదేవో వసుర్వసుమనా హవిః .. ౭౪..
సద్గతిః సత్కృతిః సత్తా సద్భూతిః సత్పరాయణః .
శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠః సన్నివాసః సుయామునః .. ౭౫..
భూతావాసో వాసుదేవః సర్వాసునిలయోఽనలః .
దర్పహా దర్పదో దృప్తో దుర్ధరోఽథాపరాజితః .. ౭౬..
విశ్వమూర్తిర్మహామూర్తిర్దీప్తమూర్తిరమూర్తిమాన్ .
అనేకమూర్తిరవ్యక్తః శతమూర్తిః శతాననః .. ౭౭..
ఏకో నైకః సవః కః కిం యత్ తత్పదమనుత్తమమ్ .
లోకబన్ధుర్లోకనాథో మాధవో భక్తవత్సలః .. ౭౮..
సువర్ణవర్ణో హేమాఙ్గో వరాఙ్గశ్చన్దనాఙ్గదీ .
వీరహా విషమః శూన్యో ఘృతాశీరచలశ్చలః .. ౭౯..
అమానీ మానదో మాన్యో లోకస్వామీ త్రిలోకధృక్ .
సుమేధా మేధజో ధన్యః సత్యమేధా ధరాధరః .. ౮౦..
తేజోవృషో ద్యుతిధరః సర్వశస్త్రభృతాం వరః .
ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రో నైకశృఙ్గో గదాగ్రజః .. ౮౧..
చతుర్మూర్తిశ్చతుర్బాహుశ్చతుర్వ్యూహశ్చతుర్గతిః .
చతురాత్మా చతుర్భావశ్చతుర్వేదవిదేకపాత్ .. ౮౨..
సమావర్తోఽనివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః .
దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా .. ౮౩..
శుభాఙ్గో లోకసారఙ్గః సుతన్తుస్తన్తువర్ధనః .
ఇన్ద్రకర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః .. ౮౪..
ఉద్భవః సున్దరః సున్దో రత్ననాభః సులోచనః .
అర్కో వాజసనః శృఙ్గీ జయన్తః సర్వవిజ్జయీ .. ౮౫..
సువర్ణబిన్దురక్షోభ్యః సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః .
మహాహ్రదో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిధిః .. ౮౬..
కుముదః కున్దరః కున్దః పర్జన్యః పావనోఽనిలః .
అమృతాంశోఽమృతవపుః సర్వజ్ఞః సర్వతోముఖః .. ౮౭..
సులభః సువ్రతః సిద్ధః శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః .
న్యగ్రోధోఽదుమ్బరోఽశ్వత్థశ్చాణూరాన్ధ్రనిషూదనః .. ౮౮..
సహస్రార్చిః సప్తజిహ్వః సప్తైధాః సప్తవాహనః .
అమూర్తిరనఘోఽచిన్త్యో భయకృద్భయనాశనః .. ౮౯..
అణుర్బృహత్కృశః స్థూలో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్ .
అధృతః స్వధృతః స్వాస్యః ప్రాగ్వంశో వంశవర్ధనః .. ౯౦..
భారభృత్ కథితో యోగీ యోగీశః సర్వకామదః .
ఆశ్రమః శ్రమణః క్షామః సుపర్ణో వాయువాహనః .. ౯౧..
ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దణ్డో దమయితా దమః .
అపరాజితః సర్వసహో నియన్తాఽనియమోఽయమః .. ౯౨..
సత్త్వవాన్ సాత్త్వికః సత్యః సత్యధర్మపరాయణః .
అభిప్రాయః ప్రియార్హోఽర్హః ప్రియకృత్ ప్రీతివర్ధనః .. ౯౩..
విహాయసగతిర్జ్యోతిః సురుచిర్హుతభుగ్విభుః .
రవిర్విరోచనః సూర్యః సవితా రవిలోచనః .. ౯౪..
అనన్తో హుతభుగ్భోక్తా సుఖదో నైకజోఽగ్రజః .
అనిర్విణ్ణః సదామర్షీ లోకాధిష్ఠానమద్భుతః .. ౯౫..
సనాత్సనాతనతమః కపిలః కపిరవ్యయః .
స్వస్తిదః స్వస్తికృత్స్వస్తి స్వస్తిభుక్స్వస్తిదక్షిణః .. ౯౬..
అరౌద్రః కుణ్డలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జితశాసనః .
శబ్దాతిగః శబ్దసహః శిశిరః శర్వరీకరః .. ౯౭..
అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః క్షమిణాంవరః .
విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః .. ౯౮..
ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుఃస్వప్ననాశనః .
వీరహా రక్షణః సన్తో జీవనః పర్యవస్థితః .. ౯౯..
అనన్తరూపోఽనన్తశ్రీర్జితమన్యుర్భయాపహః .
చతురశ్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః .. ౧౦౦..
అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీః సువీరో రుచిరాఙ్గదః .
జననో జనజన్మాదిర్భీమో భీమపరాక్రమః .. ౧౦౧..
ఆధారనిలయోఽధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః .
ఊర్ధ్వగః సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః .. ౧౦౨..
ప్రమాణం ప్రాణనిలయః ప్రాణభృత్ప్రాణజీవనః .
తత్త్వం తత్త్వవిదేకాత్మా జన్మమృత్యుజరాతిగః .. ౧౦౩..
భూర్భువఃస్వస్తరుస్తారః సవితా ప్రపితామహః .
యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్వా యజ్ఞాఙ్గో యజ్ఞవాహనః .. ౧౦౪..
యజ్ఞభృద్ యజ్ఞకృద్ యజ్ఞీ యజ్ఞభుగ్ యజ్ఞసాధనః .
యజ్ఞాన్తకృద్ యజ్ఞగుహ్యమన్నమన్నాద ఏవ చ .. ౧౦౫..
ఆత్మయోనిః స్వయంజాతో వైఖానః సామగాయనః .
దేవకీనన్దనః స్రష్టా క్షితీశః పాపనాశనః .. ౧౦౬..
శఙ్ఖభృన్నన్దకీ చక్రీ శార్ఙ్గధన్వా గదాధరః .
రథాఙ్గపాణిరక్షోభ్యః సర్వప్రహరణాయుధః .. ౧౦౭..
సర్వప్రహరణాయుధ ౐ నమ ఇతి .
వనమాలీ గదీ శార్ఙ్గీ శఙ్ఖీ చక్రీ చ నన్దకీ .
శ్రీమాన్ నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోఽభిరక్షతు .. ౧౦౮..
శ్రీ వాసుదేవోఽభిరక్షతు ౐ నమ ఇతి .

.. ఉత్తరన్యాసః..

భీష్మ ఉవాచ ---
ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః .
నామ్నాం సహస్రం దివ్యానామశేషేణ ప్రకీర్తితమ్ .. ౧..
య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్ .
నాశుభం ప్రాప్నుయాత్కించిత్సోఽముత్రేహ చ మానవః .. ౨..
వేదాన్తగో బ్రాహ్మణః స్యాత్క్షత్రియో విజయీ భవేత్ .
వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాచ్ఛూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్ .. ౩..
ధర్మార్థీ ప్రాప్నుయాద్ధర్మమర్థార్థీ చార్థమాప్నుయాత్ .
కామానవాప్నుయాత్కామీ ప్రజార్థీ ప్రాప్నుయాత్ప్రజామ్ .. ౪..
భక్తిమాన్ యః సదోత్థాయ శుచిస్తద్గతమానసః .
సహస్రం వాసుదేవస్య నామ్నామేతత్ప్రకీర్తయేత్ .. ౫..
యశః ప్రాప్నోతి విపులం జ్ఞాతిప్రాధాన్యమేవ చ .
అచలాం శ్రియమాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నోత్యనుత్తమమ్ .. ౬..
న భయం క్వచిదాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విన్దతి .
భవత్యరోగో ద్యుతిమాన్బలరూపగుణాన్వితః .. ౭..
రోగార్తో ముచ్యతే రోగాద్బద్ధో ముచ్యేత బన్ధనాత్ .
భయాన్ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యేతాపన్న ఆపదః .. ౮..
దుర్గాణ్యతితరత్యాశు పురుషః పురుషోత్తమమ్ .
స్తువన్నామసహస్రేణ నిత్యం భక్తిసమన్వితః .. ౯..
వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవపరాయణః .
సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా యాతి బ్రహ్మ సనాతనమ్ .. ౧౦..
న వాసుదేవభక్తానామశుభం విద్యతే క్వచిత్ .
జన్మమృత్యుజరావ్యాధిభయం నైవోపజాయతే .. ౧౧..
ఇమం స్తవమధీయానః శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః .
యుజ్యేతాత్మసుఖక్షాన్తిశ్రీధృతిస్మృతికీర్తిభిః .. ౧౨..
న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నాశుభా మతిః .
భవన్తి కృత పుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే .. ౧౩..
ద్యౌః సచన్ద్రార్కనక్షత్రా ఖం దిశో భూర్మహోదధిః .
వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః .. ౧౪..
ససురాసురగన్ధర్వం సయక్షోరగరాక్షసమ్ .
జగద్వశే వర్తతేదం కృష్ణస్య సచరాచరమ్ .. ౧౫..
ఇన్ద్రియాణి మనో బుద్ధిః సత్త్వం తేజో బలం ధృతిః .
వాసుదేవాత్మకాన్యాహుః క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ ఏవ చ .. ౧౬..
సర్వాగమానామాచారః ప్రథమం పరికల్పతే .
ఆచారప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభురచ్యుతః .. ౧౭..
ఋషయః పితరో దేవా మహాభూతాని ధాతవః .
జఙ్గమాజఙ్గమం చేదం జగన్నారాయణోద్భవమ్ .. ౧౮..
యోగో జ్ఞానం తథా సాంఖ్యం విద్యాః శిల్పాది కర్మ చ .
వేదాః శాస్త్రాణి విజ్ఞానమేతత్సర్వం జనార్దనాత్ .. ౧౯..
ఏకో విష్ణుర్మహద్భూతం పృథగ్భూతాన్యనేకశః .
త్రీంల్లోకాన్వ్యాప్య భూతాత్మా భుఙ్క్తే విశ్వభుగవ్యయః .. ౨౦..
ఇమం స్తవం భగవతో విష్ణోర్వ్యాసేన కీర్తితమ్ .
పఠేద్య ఇచ్ఛేత్పురుషః శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖాని చ .. ౨౧..
విశ్వేశ్వరమజం దేవం జగతః ప్రభుమవ్యయమ్ .
భజన్తి యే పుష్కరాక్షం న తే యాన్తి పరాభవమ్ .. ౨౨..
న తే యాన్తి పరాభవమ ౐ నమ ఇతి .

అర్జున ఉవాచ ---
పద్మపత్రవిశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ .
భక్తానామనురక్తానాం త్రాతా భవ జనార్దన .. ౨౩..

శ్రీభగవానువాచ ---
యో మాం నామసహస్రేణ స్తోతుమిచ్ఛతి పాణ్డవ .
సోహఽమేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ న సంశయః .. ౨౪..
స్తుత ఏవ న సంశయ ౐ నమ ఇతి .

వ్యాస ఉవాచ ---
వాసనాద్వాసుదేవస్య వాసితం భువనత్రయమ్ .
సర్వభూతనివాసోఽసి వాసుదేవ నమోఽస్తు తే .. ౨౫..
శ్రీ వాసుదేవ నమోఽస్తుత ౐ నమ ఇతి .

పార్వత్యువాచ ---
కేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్నామసహస్రకమ .
పఠ్యతే పణ్డితైర్నిత్యం శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం ప్రభో .. ౨౬..

ఈశ్వర ఉవాచ ---
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే .
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే .. ౨౭..
శ్రీరామనామ వరానన ౐ నమ ఇతి .

బ్రహ్మోవాచ ---
నమోఽస్త్వనన్తాయ సహస్రమూర్తయే
సహస్రపాదాక్షిశిరోరుబాహవే .
సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే
సహస్రకోటి యుగధారిణే నమః .. ౨౮..
సహస్రకోటి యుగధారిణే ౐ నమ ఇతి .

సఞ్జయ ఉవాచ ---
యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః .
తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ .. ౨౯..

శ్రీభగవానువాచ ---
అనన్యాశ్చిన్తయన్తో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే .
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్ .. ౩౦..
పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతామ్ .
ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే .. ౩౧..
ఆర్తాః విషణ్ణాః శిథిలాశ్చ భీతాః ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః .
సంకీర్త్య నారాయణశబ్దమాత్రం విముక్తదుఃఖాః సుఖినో భవన్తు .. ౩౨..
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతిస్వభావాత్ .
కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి .. ౩౩..

.. ఇతి శ్రీవిష్ణోర్దివ్యసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ..
.. ౐ తత సత..౐ ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ .
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్ ..
ఆర్తానామార్తిహన్తారం భీతానాం భీతినాశనమ్ .
ద్విషతాం కాలదణ్డం తం రామచన్ద్రం నమామ్యహమ్ ..
నమః కోదణ్డహస్తాయ సన్ధీకృతశరాయ చ .
ఖణ్డితాఖిలదైత్యాయ రామాయఽఽపన్నివారిణే ..
రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే .
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః ..
అగ్రతః పృష్ఠతశ్చైవ పార్శ్వతశ్చ మహాబలౌ .
ఆకర్ణపూర్ణధన్వానౌ రక్షేతాం రామలక్ష్మణౌ ..
సన్నద్ధః కవచీ ఖడ్గీ చాపబాణధరో యువా .
గచ్ఛన మమాగ్రతో నిత్యం రామః పాతు సలక్ష్మణః ..
అచ్యుతానన్తగోవిన్ద నామోచ్చారణభేషజాత .
నశ్యన్తి సకలా రోగాస్సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ ..
సత్యం సత్యం పునస్సత్యముద్ధృత్య భుజముచ్యతే .
వేదాచ్ఛాస్త్రం పరం నాస్తి న దేవం కేశవాత్పరమ్ ..
శరీరే జర్ఝరీభూతే వ్యాధిగ్రస్తే కళేవరే .
ఔషధం జాహ్నవీతోయం వైద్యో నారాయణో హరిః ..
ఆలోడ్య సర్వశాస్త్రాణి విచార్య చ పునః పునః .
ఇదమేకం సునిష్పన్నం ధ్యేయో నారాయణో హరిః ..
యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత .
తత్సర్వ క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోఽస్తు తే ..
విసర్గబిన్దుమాత్రాణి పదపాదాక్షరాణి చ .
న్యూనాని చాతిరిక్తాని క్షమస్వ పురుషోత్తమ్ ..Alternate Concluding Shlokas

నమః కమలనాభాయ నమస్తే జలశాయినే .
నమస్తే కేశవానన్త వాసుదేవ నమోఽస్తుతే ..
నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ గోబ్రాహ్మణహితాయ చ .
జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః ..
ఆకాశాత్పతితం తోయం యథా గచ్ఛతి సాగరమ్ .
సర్వదేవనమస్కారః కేశవం ప్రతి గచ్ఛతి ..
ఏష నిష్కంటకః పన్థా యత్ర సంపూజ్యతే హరిః .
కుపథం తం విజానీయాద్ గోవిన్దరహితాగమమ్ ..
సర్వవేదేషు యత్పుణ్యం సర్వతీర్థేషు యత్ఫలమ్ .
తత్ఫలం సమవాప్నోతి స్తుత్వా దేవం జనార్దనమ్ ..
యో నరః పఠతే నిత్యం త్రికాలం కేశవాలయే .
ద్వికాలమేకకాలం వా క్రూరం సర్వం వ్యపోహతి ..
దహ్యన్తే రిపవస్తస్య సౌమ్యాః సర్వే సదా గ్రహాః .
విలీయన్తే చ పాపాని స్తవే హ్యస్మిన్ ప్రకీర్తితే ..
యేనే ధ్యాతః శ్రుతో యేన యేనాయం పఠ్యతే స్తవః .
దత్తాని సర్వదానాని సురాః సర్వే సమర్చితాః ..
ఇహ లోకే పరే వాపి న భయం విద్యతే క్వచిత్ .
నామ్నాం సహస్రం యోఽధీతే ద్వాదశ్యాం మమ సన్నిధౌ ..
శనైర్దహన్తి పాపాని కల్పకోటిశతాని చ .
అశ్వత్థసన్నిధౌ పార్థ ధ్యాత్వా మనసి కేశవమ్ ..
పఠేన్నామసహస్రం తు గవాం కోటిఫలం లభేత్ .
శివాలయే పఠేనిత్యం తులసీవనసంస్థితః ..
నరో ముక్తిమవాప్నోతి చక్రపాణేర్వచో యథా .
బ్రహ్మహత్యాదికం ఘోరం సర్వపాపం వినశ్యతి ..
విలయం యాన్తి పాపాని చాన్యపాపస్య కా కథా .
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణులోకం స గచ్ఛతి ..

.. హరిః ౐ తత్సత్ ..