వాడుకరి:Mohana Narahari/sandbox

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శీర్షిక

శిరీష

శిరీష

ఈగంథకర్తచే రచింపబడిన పుస్తకములు

రు. ఆ పై

0__4__0

0__6__0

(హౌధమభాగము) 2__0__0

టేకుమళ్ల కామేశ్వరరావు బి. ఎ. బి. ఇడి. గారి పుస్తకములు

టేకుమళ్ల కామేశ్వరరావు బి. ఎ. బి. ఇడి. గారి పుస్తకములు

పోతపాటలు

Blank

88 తిరుమల తిరుపతియాత్ర.

26. ముద్రమండపం.

***

అధ్యాయము. VIII.

1.శ్రీస్వామిపుష్కరిణి.

87
తిరుమల తిరుపతియాత్ర.
శ్లో

స్వామి పుష్కరి: పుణ్యా సర్వస్వై।
వైకుంఠీ.భగవతీ డా వాపశీ భూమిలా! తొ॥

శ్లో. అపాకృతజ కాఘచనుగ న్గా సుమనోహరా!
 :" గజ్ఞాదిసర్వతీర్ధానాం జన్మభూమి శ్శుభోజ కా!

వరాహపురాణం