లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-మృ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మృ

2809 మృగశిరకు ముంగిళ్లు చల్లబడును

2810 మృగశిర కురిస్తే ముసలియెద్దు రంకె వేయును

2811 మృగశిరలో పైరు మీసకట్టున పుట్టిన కొడుకు

మె

2812 మెచ్చిమేకతో లూ కోరి గొర్రెతోలు కప్పుతారు

2813 మెట్టను మూత పల్లాన భార్య

2814 మెట్టనువున్నా యేనుగే పల్లానవున్నా యేనుగే

2815 మెతుకులు చల్లితే కాకులు తక్కువా

2816 మెడతడవడము పూసలకొరకే

2817 మెత్తనాళ్ళుపోయి చెత్తనాళ్లు వచ్చినవి

2818 మెడకు పడిన పాము కరవక మానదు

2819 మెత్తనివానిని చూస్తే మొత్తబుద్ధి

2820 మెరుగు వెయ్యకగాని మృదువు కాదన్నం

మే

2821 మేక మెడచన్ను

2822 మేకలుతప్పితే తుమ్మలు మాటలతప్పితే యీదులు

2823 మేకవన్నె పులి

2824 మేకుబీకిన కోతి

2825 మేడికాయపై మిసిమి