లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-మీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

2709 మిద్దెమీదపరుగు

2710 మిన్ను విరిగి మీదపడ్డట్టు

మీ

2711 మీకుమాట మాకుమూట

2712 మీగాలిమీద మెతుకుపడితే మిట్టిమిట్టి పడ్డాడు

2713 మీగాళ్లు వాచినమ్మా మీయింట్లోపెళ్ళి యెప్పుడంటే మోకాళ్లువాచినమ్మా మొన్ననే అయుపోయినదందిట

2714 మీగురువులు మాశిష్యులవద్దనే నేర్చుకున్నారు

2715 మీగొడ్డుకింత తవుడంటే మీఅబ్బాయికిన్నిపాలు

2716 మీదాకులు రాలంగ క్రిందాకులునవ్వినట్లు

2717 మీయింటికివస్తాను నాకేమిపెడతావు మాయింటికి వస్తావు నాకేమితెస్తావు

2718 మీసాలుతట్టపోసి వాసాలుతట్ట పోసికొనుము

2719 మీరుకొలుచునట్లు మీకుకొలువబడును

ము

2720 ముంజేతి కంకళాలకు అద్దముకావలెనా

2721 ముంజేయిఆడిన మోచేయిఆడును

2722 ముండకొడుకు కేకొడుకు రాజుకొడు కేకొడుకు

2723 ముండ బెంచినబిడ్డ ముక్కు తాడులేని యెద్దు

2724 ముండ ముప్పావుకు చెడ్డాడు నరకడు పావుకుచెడ్డాడు

2725 ముండ మొయ్యవచ్చునుగాని నిందమొయ్యరాదు


.