లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-ప్రీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రా

2424 ప్రాణంతీపా బెల్లంతీపా

2425 ప్రాణంపోయినా మాసందక్కించుకోవలెను

2426 ప్రాతబడ్డబావినీరు మేకలపాడి రోత

2427 ప్రాణంవుండేవరకు భయంలేదు

2428 ప్రాతస్సంధ్యావందన అర్ధహృదయపాఠ అర్ధపుస్తకపాఠ మధ్యాహ్న సంధ్యావందన నమ్మకు తెలియదు నమ్మఆచారి తెలియదు సాయంసంద్యావందన యధోచితం

ప్రీ

2429 ప్రీతితోపెట్టింది పిడికెడేచాలు

243O ప్రీలేనికూడు పిండాకూదు

2431 వండించి పదిమందికిపెట్టవచ్చు మడిదున్నుక బ్రతుకవచ్చు

2432 పెద్దలమాటలు పెరుగుచద్దులు

2433 పొలములో పొలము స్తలములోస్తలము

2434 పైపడ్డమాట మడిపడ్డనీళ్లూ పోతవా

2435 పడమటకొరడువేస్తే పాడుగుంటలన్నీ నిండును

2436 పైకంలేనివాదు పరస్త్రీవర్జితుడు

2437 బంగారపుకత్తి

2438 బంగారపు పిచ్చుక

2439 బంగారపుపొల్లు వున్నదిగాని మనిషిపొల్లులేదు


'