లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-పూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

2299 పులికడుపున చలిచీమలు పుట్టునా

2300 పులికాకలైతే గడ్దితింటుందా

2301 పులినాకి విడిచినట్లు

2302 పులిని చూచి నక్క వాతపెట్టుకున్నట్లు

2303 పులిపక్కను జోరీగవున్నట్లు

2304 పులిపిల్ల పులిపిల్లే మేకపిల్ల మేకపిల్లే

2305 పులిగాడికి గిలిగాడు

2806 పులిమీసాలుపట్టుకు వుయ్యాలలూగినట్లు

2307 పువ్వు విప్పగానే పరిమళం

2308 పుష్యమాసమునందు పువ్వులుగుచ్చ పొద్దుండదు

2309 పుష్యమాసానికి పూసంతవేసంగి

పూ

2310 పూజకొద్దీ పురుషుడు పుణ్యంకొద్దీ పుత్రుడు

2311 పూటకూళ్ళకు వచ్చినవాడికి పుట్లధర యెందుకు

2312 పూటకూళ్ళమ్మ పుణ్యమెరుగదు

2313 పూచినతంగేడు వేసినా కాసినవెంపలి వేసినా నేను వండుదును

2314 పూచిన పూవెల్లా కాయాఐతే భూమిపట్ట చోటుండదు

2315 పూతకుముందే పురుగుపట్టినది

2316 పూరా మణిగిన వానికి చలేమి, గాలేమి 2317 పూల చేరెత్తినట్లు

2318 పూలమ్మిన చోట పుడక లమ్మినట్లు 2319 పూస గూర్చినట్లు

2320 పూస పోగూ వుంటే బుజమెక్కవలెనా

పె

2321 పెంటమీద పంట, మంట మీద వంట

2322 పెండ్లికి పోదాం అంటే వెళ్లిపోదాం అన్నట్లు

2323 పెండ్లినాటి సౌఖ్యం లంఖణాలనాదు తలచు కొన్నట్లు

2324 పెండ్లి మర్నాడు పెండ్లికొదుకు ముఖాన పెద్దమ్మ వ్రేలాడుతుంది

2325 పెండ్లివారు వచ్చి పెరట్లో దిగినారా

2326 పెండ్లిస్ందట్లో తాళిబొట్తు కట్ట మరచినట్లు

2327 పెట్టకూస్తే పుంజు కేరుతుంది

2328 పెట్టగల బచ్చలిపాదు కొనగల కట్ట మరచినట్లు

2829 పెట్టనమ్మ పెట్టనెపెట్టదు పెట్టేముండ కేమి వచ్చినది పెద్దరోగం

2330 పెట్టితే తింటారు గాని తిట్టితే పడరు

2331 పెట్టితే పెండ్లి పెట్టకపోతే శ్రార్ధము

2332 పెట్టినమ్మకు ప్రాణహాని చెప్పినమ్మకు జన్మహాని

2333 పెట్టినమ్మకు ప్రాణహాని చెప్పినమ్మకు పుట్టనిదేసాక్షి

2334 పెట్టినవారికి తెలుసు నిక్షేపం

2335 పెట్టినదంతయు పైరగునా? కన్నదంతయు కాన్పగునా

2336 పెట్టే పోతలు లేని వట్టి కూతలేల

2337 పెట్టీపొయ్య నమ్మ కొట్టి పొమ్మన్నదట