లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-దే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

1785 దుబ్బుకాగెడు వెన్ను మూరెడు, దూసితే దోసెడు, వూదితే యేమీలేదు

1786 దుమ్ముపోసి అంబలి కాచినట్లు

1787 దురాశ దు;ఖముచేటు

1788 దుర్మార్గమునకు తండ్రి బద్ధకము

1789 దుష్టునికి దూరముగా వుండవలను

దూ

1790 దూడ కిడిచినట్లా దుత్తలలో పడ్డట్లా

1791 దూడకుడిస్తే గాని ఆవు చేపదు

1792 దూడచస్తే కమ్మలం (దూడ లేని పశువుపాలు) గేదెచస్తే నిమ్మళం

'1793 దూడపాలు దుత్తకాయె

1794 దూడలేని పాడి దు:ఖపుపాడి

1795 దూడ బర్రెవుండగా గుంజ అరజినట్లు

1796 దూబరతిండికి తూమెడు, మానవతికి మానెడు

1797 దూరపు కొండలు నునుపు

దె

1798 దెబ్బకు దెయ్యంసహా హడలుతుంది

దే

1799 దేవుడిచ్చునేగాని తినిపించునా

1800 దేవుడితోడు నామీద దయవుంచు 1801 దేవుడి పెండ్లికి అందరు పెద్దలే

1802 దేవుడిస్తాడుగాని వండివార్చి వాతబెట్టునా

1803 దేవుడు వరమిచ్చినా, పూజారి వరమివ్వడు

1804 దేహం నీటిబుగ్గ వంటిది

1805దేహి అంటే నాస్తి అనరాదు

దొ

1806 దొంగకు అందరిమీద అనుమానమే

1807 దొంగకు దొంగబుద్ధి దొరకు దొరబుద్ది

1808 దొంగకు దొరికిందేచాలు

1809 దొంగగొడ్లకు గుది కర్రవేసినట్లు

1810 దొంగ చిక్కెనోయీ అంటే కరిచేవోయి అన్నట్లు

1811 దొంగ చెయ్యి దాచిపెట్టినా అమావాస్యనాడు అల్లల్లాడుతుంది

1812 దొంగతోకూడా దయ్యం వెంబడె వచ్చును

1813 గొంగను తేలు కుట్తినట్లు

1814 దొంగను దొంగ యెరుగును

1815 దొంగను పుట్టించినవాడు మతిభ్రష్టును పుట్టించక మానడు

1816 దొంగల తల్లికి యేడ్వ భయం

1817 దొంగలబడ్డ ఆరుమాసములకు కుక్కలు మొరిగినవి

1818 దొంగలుతోలిన గొడ్దు యే రేవున దాటినా ఒకటే