లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-తే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తే

1676 తేనెతుట్టలు పున్నానికి పూత అమావాస్యకు ఆరగింపు

1677 తేనెవున్నచోట ఈగలు పోగవుతవి

1678 తేరగాడికి యేమిరా తెల్లజొన్ననూక

1679 తేరగా వస్తే మాఅన్న యింకొకడునాడు

1680 తేమానెం తెగబారెడు

1681 తేరిసొమ్ము బీరపీచు

1682 తేలుకుపుట్టి చలిపురుగైనట్లు

1688 తేలుకు యెవరపకారం చేసినారు

1685 తేళ్ళల్లోకొండి పాముల్లో పడిగ

తొ

1686 తొంగున్న సుంకరీ తలమూట దింపు అన్నట్లు

1687 తొండకు తోటసాక్షి

1688 తొండముదిరి వూసరివెల్లి అయినట్లు

1689 తొంభైతొమ్మండుగురుచేరి తోలుచిరగబొడిచినట్లు

1690 తొక్కలేనమ్మ తొక్కులో నీళ్లుపోసిందట

1691 తొత్తుకు సివమెత్తితే ముక్కకమానునా

1692 తొలకరి చెరువునిండినా తొలుచూలు కొడుకు పుట్టినా లాభము

1693 తొలకరివానలు మొలకలకు తల్లులు