లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-తి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తి

1602 తింటేకదలలేను తినకపోతే మెదలలేను

1603 తింటేగాని రుచి చెలియదు దిగితేగాని లోతుతెలియదు

1604 తిండికెచేటు నేలకుబరువు

1605 తిండికితిమ్మరాజు పనికిపోతురాజు

1606 తిండికివచ్చినావా తీర్ధానికి వచ్చినావా

1607 తిట్టిచచ్చినవాడూలేడు దీవించి బ్రతికినవాడూలేడు

1608 తిట్టితేగాలికిపోతవి తింటే లోనికిపోతవి

1609 తిట్టుగాదురా తొత్తుకొడకా

1610 తినకపూర్వమురుచి దిగకపూర్వము లోతు తెలియవు

1611 తిట్తితేకోపం కొట్టితేనొప్పి

1612 తినమరగినకోది యిల్లెక్కికూసింది

1613 తినమరిగినప్రాణం అల్లాడిచచ్చింది

1614 తిన్నకుక్క తినపోతే కన్నకుక్కనుపట్టి కాళ్లువిరుగగొట్టినట్లు

1615 తిన్నయింటివాసాలు లెక్కించుతావేమిరా అంటే పొరుగింటికిపోతే వూరుకుంటానా అన్నాడట

1616 తిన్నయింటివాసాలెన్నేవాడు

1617 తిన్నయిల్లు గుద్దలిస్తావెమిరా అంటే తిననియిల్లు నేనేమేరుగుదును అన్నట్లు

1618 తిన్నవాడే మన్నవాడు మన్నవాడే మహారాజు

1619 తిమ్మన్నబంతికి తియ్యచారూ అన్నము

1620 తిట్టేనోరు తిరిగేకాలు వూరకకుండవు 1621 తిమ్మన్నబంతికి రమ్మంటారు గాబోలు

1622 తిమ్మన్నా తిమ్మన్నా నమస్కారంఅంటే నాపేరునీకేట్లు తెలిసినదంటే నీమొఖమే చెప్పుతుందన్నట్లు

1623 తిమ్మనిబ్రహ్మిని బ్రహ్కినితిమ్మి చేసేవాడు

1624 తియ్యగా తియ్యగా రాగము మూలగ్గా మూలగ్గా రోగం

1625 తియ్యనిరోగాలు కమ్మనిమందులు

1626 తిరగమరిగినకాలు తిట్టమరిగిననోరు వూరుకుండవు

1627 తిరిగితే వరిపొలం తిరగకపోతే అడవిపొలం

1628 తిరపతికిపోగానే తురక దాసరి యగునా

1629 తిప్పలాడీ మాఅప్పనునుచూచినావా, తీర్ధములో మాబావనుచూచినారా

1630 తిరిపెవు మజ్జిగకువచ్చి పాడిబఱ్ఱెను బేరమాడినట్లు

1631 తిరుపతి మంగలివాడి వత్తు

1632 తిలా:పాపహరాన్నిత్యం తలోపిడికెడు పిడికెడు

1633 తీగపట్టుకుంటే డొంక అంతా కదిలినట్లు

1634 తీట పట్టినవాడు గోకు కుంటాడు

1635 తిరిపమెత్తేవానికి పెరుగన్నముకు కరువా

1636 తిరునాళ్ళకా తిండికా

తు

1637 తుంటిమీద కొట్టితే నోటిపళ్లు రాలినవట

1638 తుడుం తుడుం అంటే దురాయు దురాయి అన్నట్లు

1639 తుడుము కాడినుంచి దేవతార్చనదాకా వొకటేమూట