లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-గొ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గూ

1180 గూట్లోదీపం కుక్షి లో ముద్ద

1181 గూట్లోదీపం నోట్లోముద్ద

1182 గూనికితోడు గుర్రపువాయువు

1183 గూనివాడు పడుకునేవీలు గూనివాడికే తెలుసు

1184 గృహప్రవేశానికి వెళ్లుతూ గుడ్లగూబను తోడుతీసుక పోయినట్లు

గొ

1185 గొంతుకోసేవాదు కత్తియేమరునా

1186 గొంతెమ్మ కోరికలు

1187 గొడారివానివద్ద తోలుకొన్నట్లు

1188 గొడ్లగాచేవానిని కొట్టనివాడు గొర్రెలకాచేవాణ్ణి తిట్టనివాడులేదు

1189 గొద్రాలి కేమి తెలుసు బిడ్డనొప్పులు

1190 గొడ్డుపోతేమొరుగురా బిడ్డచలి

1191 గొడ్దువాడు గొడ్దుకేడిస్తే గొడారివాడు తోలు కేడ్చినట్లు

1192 గొరగగా మిలినజుట్టు

1193 గొడ్డుపోతును బిడ్డను కనమంటే కంటుందా

1194 గొర్రె యేడిస్తే తోడేలుకు విచారమా

1195 గొర్రె కొవ్వితే గొల్లకే లాభం 1196 గొర్రె కోసేవాణ్ణిగాని నమ్మదు

1197 గొర్రె తోక బెత్తెడే

1198 గొర్రెను తినేవాడుపోతే బర్రెను తినేవాడు వచ్చును

1199 గొర్రెలలో తోడేలూచొరబడ్డట్టు

1200 గొల్లవాని కొమ్ము హెచ్చనుహెచ్చదు, తగ్గను తగ్గదు

1201 గొల్లవారింటి పెండ్లి తెల్లవారింది

గో

1202 గోంగూరలో చింతకాయ వేసినట్లు

`1203 గోచికి పెద్ద, కొల్లాయికి చిన్న

1204 గోచిపాతరాయడు దొంగల మిండడు

1205 గోటమీటితే పోయేపనికి గొడ్డలి యెందుకు

1206 గోడకు కూడ చెవులున్నాయి

1207 గోడకుపెట్టినసున్నం లంజకుపెట్టిన సొమ్ము

1208 గోడపెట్టూ, చెంపపెట్టూ

1209 గోడ మీద పిల్లి

1210 గోడమీది సున్నము విడియము లోనికి వచ్చునా

1211 గోడవుంటే చిత్రం వ్రాయవచ్చు

1212 గోనెలకంటె గోవాలు మెండు

1213 గోరంత వుంటే కొండంత చేస్తాడు

1214 గోరీవద్ద నక్కవతు

1215 గోరుచుట్టుపై రోకటిపోటు