లేదు భయము మఱి కాదు భవము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
లేదు భయము (రాగం: ) (తాళం : )

లేదు భయము మఱి కాదు భవము
ఆదియు నంత్యము దెలిసిన హరియాజ్ఞేకాన

తలపులుగడుగక వొడ లటు తా గడిగిన నేమి
వెలుపలికాంక్షలు వుడుగక విధులుడిగిన నేమి
అలరుచు శ్రీహరిదాస్యము ఆతుమ గలిగినయాతడు
చెలగుచు పనులైన సేసిన మరి యేమి

పొంచిన కోపము విడువక భోగము విడిచిననేమి
పంచేంద్రియములు ముదియక పై ముదిసిన నేమి
వించినదైవము నమ్మిన నిర్భరుడయినయాతడు
యెంచుక యేమార్గంబుల నెట్టుండిన నేమి

వేగమె లోపల గడుగక వెలి గడిగిన నేమి
యోగము దెలియక పలుచదువులు దెలిసిన నేమి
యీగతి శ్రీ వేంకటపతి నెఱిగి సుఖిందేటియాతడు
జాగుల ప్రపమ్చమందును నతమైనా నేమి


Laedu bhayamu (Raagam: ) (Taalam: )

Laedu bhayamu ma~ri kaadu bhavamu
Aadiyu namtyamu delisina hariyaaj~naekaana

Talapulugadugaka voda latu taa gadigina naemi
Velupalikaamkshalu vudugaka vidhuludigina naemi
Alaruchu sreeharidaasyamu aatuma galiginayaatadu
Chelaguchu panulaina saesina mari yaemi

Pomchina kopamu viduvaka bhogamu vidichinanaemi
Pamchaemdriyamulu mudiyaka pai mudisina naemi
Vimchinadaivamu nammina nirbharudayinayaatadu
Yemchuka yaemaargambula nettumdina naemi

Vaegame lopala gadugaka veli gadigina naemi
Yogamu deliyaka paluchaduvulu delisina naemi
Yeegati sree vaemkatapati ne~rigi sukhimdaetiyaatadu
Jaagula prapamchamamdunu natamainaa naemiలేదు భయము = భయము లేదు
మఱి = ఇంకా | మరియూ
కాదు భవము -->

భవము = పుట్టుక, సంసారము, ప్రాప్తి, శుభము, సత్త
కాదు = కాదు
  • సంసారము సరిపోతుందనుకుంట ?


ఆదియు నంత్యము = ఆదియును + అంత్యము

ఆదియును = మొదలును,
అంత్యమును = తుదియును


దెలిసిన = తెలిసిన
హరియాజ్ఞేకాన = హరి ఆజ్ఞ కావున (భయను లేదు, సంసరము కాదు)తలపులు = ఆలోచనలు
గడుగక = కడుగక , మార్చుకొనక, శుభ్రపరచక
వొడ లటు = వొడలు + అటు

వొడలు = శరీరము
అటు


తా = తాను
గడిగిన = కడిగిన, శుభ్రపచచిన
నేమి = ఏమి (ఏమి లాభము?)


వెలుపలికాంక్షలు = బయటి కోరికలు
వుడుగక = తొలగక
విధులుడిగిన నేమి = పనులు (కర్మలు) మానేసిన ఏమి లాభము?


అలరుచు = సంతోషిస్తూ, ప్రకాశిస్తూ
శ్రీహరిదాస్యము = శ్రీ హరి సేవ
ఆతుమ = ఆత్మయందు (మనస్పూర్తిగా చేస్తున్నవాడు)
గలిగినయాతడు = కలిగినవాడు
చెలగుచు = ఉత్సాహముతో
పనులైన = కర్మలు, పనులు
సేసిన మరి యేమి = చేసినా ఏమి (నష్టము?)పొంచిన = దాగిఉన్న
కోపము = కోపము
విడువక = వదలకు
భోగము = కామము, స్త్రీ(పురుష) సాంగత్యము

విడిచిననేమి = వదిలినా ఏమి (లాభము?)


పంచేంద్రియములు = ఐదు ఇంద్రియములు (కన్ను(చూపు), ముక్కు(వాసన), నాలుక(రుచి), చెవి(వినడం), చర్మము(స్పర్శ))
ముదియక = స్త్రీ (ముద్దియక)
పై = పై
ముదిసిన నేమి = ఉంచినా(?) ఏమి నష్టము?


వించిన = ?
దైవము = దేవుడు
నమ్మిన = నమ్మిన
నిర్భరుడయినయాతడు = భయములేని వాడయిన అతడు


యెంచుక = ?
యేమార్గంబుల = ఏ మార్గమునందు
నెట్టుండిన నేమి = ఎలా ఉంటే ఏమిటి?వేగమె = తొందరగా
లోపల = లోపల
గడుగక = శుభ్రపరచక
వెలి గడిగిన నేమి = బయట శుభ్రపచరిన ఏమి లాభము?


యోగము = (భక్తి?) యోగము
దెలియక = తెలుసుకోకుండా
పలుచదువులు దెలిసిన నేమి = అనేక చదువులు చదివితే ఏమిటి?


యీగతి = ఈ విధంగా

శ్రీ వేంకటపతి నెఱిగి = వేంకటేశ్వర స్వామిని తెలుసుకొని
సుఖిందేటియాతడు = సుఖపడేటి వాడు


జాగుల ప్రపమ్చమందును నతమైనా నేమి ????????

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |