లీలావతీ గణితము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు - శ్రీరామచంద్రాయనమః

శ్రీ భాస్కరాచార్య విరచిత మగు

---భాష్య సహిత

లీలావతీ గణితము[మార్చు]

నకు

పిడపర్తి కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి

ప్రణీతమగు

ఆంధ్ర వ్యాఖ్యానము.[మార్చు]

ప్రతిపద టీకా, తాత్పర్య, ఉదాహరణ, ఉపపత్తి,

ప్రశ్న, విశేషాది బహువిషయములతో గూడియున్నది.

మొదటికూర్పు 1200[మార్చు]

శ్రీ విద్యా ముద్రాక్షరశాలయందు ముద్రితము

విజయనగరం సిటీ.

1936

సర్వస్వామ్య సంకలితము : వెల : 4-0-0

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.