లలితా పంచరత్నం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

లలితా పంచరత్నమ్

ప్రాతః స్మరామి లలితా వదనారవిందం
బింబాధరం పృథుల మౌక్తిక శోభినాసమ్
ఆకర్ణ దీర్ఘ నయనం మణికుండలాఢ్యం
మందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ 1

ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం
రక్తాంగుళీయ లసదంగుళి పల్లవాఢ్యామ్
మాణిక్యహేమ వలయాంగద శోభమానాం
పుండ్రేక్షుచాప కుసుమేషు సృణీర్దధానామ్ 2

ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిందం
భక్తేష్టదాన నిరతం భవసింధుపోతమ్
పద్మాసనాది సురనాయక పూజనీయం
పద్మాంకుశధ్వజ సుదర్శన లాంఛనాఢ్యామ్ 3

ప్రాతఃస్తవే పరశివాం లలితాం భవానీం
త్రయ్యంత వేద్యవిభవాం కరుణానవద్యామ్
విశ్రమ్య సృష్టి విలయస్థితి హేతుభూతాం
విద్యేశ్వరీం నిగమ వాజ్ఞ్మన సాతి దూరామ్ 4

ప్రాతర్వదామి లలితే తవ పుణ్య నామ
కామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి
శ్రీ శాంభవీతి జగతాం జననీ పరేతి
వాగ్దేవతేతి వచసా త్రిపురేశ్వరీతి 5

యః శ్లోక పంచకమిదం లలితాంబికాయాః
సౌభాగ్యదం సులలితం పఠతి ప్రభాతే
తస్మై దదాతి లలితా ఝటితి ప్రపన్నా
విద్యాం శ్రియం విమల సౌ ఖ్యమనంత కీర్తిమ్. 6