రామ రామచంద్ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రామ రామచంద్ర (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| రామ రామచంద్ర రాఘవా రాజీవలోచన రాఘవా |
సౌమిత్రిభరతశత్రుఘ్నలతోడ జయమందు దశరథరాఘవా ||

చ|| శిరసుకూకటులరాగవా చిన్నారిపొన్నారిరాఘవా |
గరిమ నావయసున దాటకి జంపిన కౌసల్యనందన రాఘవా |
అరిదియజ్ఞముగాచు రాఘవా అట్టె హరివిల్లువిరచినరాఘవా |
సిరులతో జనకునియింటను జానకి జెలగిపెండ్లాడిన రాఘవా ||

చ|| మలయునయోధ్యారాఘవా మాయామృగాంతకరాఘవా |
చెలగి చుప్పనాతిగర్వ మడచి దైత్యసేనల జంపినరాఘవా |
సొలసి వాలి జంపి రాఘవా దండిసుగ్రీవునేలినరాఘవా |
జలధిబంధించినరాఘవా లంకసంహరించినరాఘవా ||

చ|| దేవతలుచూడ రాఘవా నీవు దేవేంద్రురథమెక్కి రాఘవా |
రావణాదులను జంపి విభీషణు రాజ్యమేలించిన రాఘవా |
వేవేగ మరలి రాఘవా వచ్చి విజయపట్టమేలి రాగవా |
శ్రీవేంకటగిరిమీద నభయము చేరిమాకిచ్చిన రాఘవా ||


rAma rAmacaMdra (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| rAma rAmacaMdra rAGavA rAjIvalOcana rAGavA |
saumitriBarataSatruGnalatODa jayamaMdu daSaratharAGavA ||

ca|| SirasukUkaTularAgavA cinnAriponnArirAGavA |
garima nAvayasuna dATaki jaMpina kausalyanaMdana rAGavA |
aridiyaj~jamugAcu rAGavA aTTe harivilluviracinarAGavA |
sirulatO janakuniyiMTanu jAnaki jelagipeMDlADina rAGavA ||

ca|| malayunayOdhyArAGavA mAyAmRugAMtakarAGavA |
celagi cuppanAtigarva maDaci daityasEnala jaMpinarAGavA |
solasi vAli jaMpi rAGavA daMDisugrIvunElinarAGavA |
jaladhibaMdhiMcinarAGavA laMkasaMhariMcinarAGavA ||

ca|| dEvatalucUDa rAGavA nIvu dEvEMdrurathamekki rAGavA |
rAvaNAdulanu jaMpi viBIShaNu rAjyamEliMcina rAGavA |
vEvEga marali rAGavA vacci vijayapaTTamEli rAgavA |
SrIvEMkaTagirimIda naBayamu cErimAkiccina rAGavA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |