రామ దశరథరామ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రామ దశరథరామ (రాగం: ) (తాళం : )

రామ దశరథరామ నిజ సత్య-
కామ నమో నమో కాకుత్థ్సరామ ||

కరుణానిధి రామ కౌసల్యానందన రామ
పరమ పురుష సీతాపతిరామ
శరధి బంధన రామ సవన రక్షక రామ
గురుతర రవివంశ కోదండ రామ ||

దనుజహరణ రామ దశరథసుత రామ
వినుతామర స్తోత్ర విజయరామ
మనుజావతారా రామ మహనీయ గుణరామ
అనిలజప్రియ రామ అయోధ్యరామ ||

సులలితయశ రామ సుగ్రీవ వరద రామ
కలుష రావణ భయంకర రామ
విలసిత రఘురామ వేదగోచర రామ
కలిత ప్రతాప శ్రీవేంకటగిరి రామ ||


rAma daSaratharAma (Raagam: ) (Taalam: )

rAma daSaratharAma nija satya-
kAma namO namO kAkutthsarAma ||

karuNAnidhi rAma kausalyAnaMdana rAma
parama purusha sItApatirAma
Saradhi baMdhana rAma savana rakshaka rAma
gurutara ravivaMSa kOdaMDa rAma ||

danujaharaNa rAma daSarathasuta rAma
vinutAmara stOtra vijayarAma
manujAvatArA rAma mahanIya guNarAma
anilajapriya rAma ayOdhyarAma ||

sulalitayaSa rAma sugrIva varada rAma
kalusha rAvaNa bhayaMkara rAma
vilasita raghurAma vEdagOcara rAma
kalita pratApa SrIvEMkaTagiri rAma ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

RamaDasarathaRama_BKP

http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2011/04/annamayya-samkirtanalurama.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |