రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు (రాగం: ) (తాళం : )

రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు
కామించిన విభీషణు( గాచినవాడీతడు

శ్రీదైవారినయట్టి సీతారాముడీతడు
కోదండ దీక్షా గురుడీతడు
మోదమున నబ్ధి యమ్ముమొనకు తెచ్చె నీతడు
పాదుకొని సుగ్రీవు పగ దీర్చె నీతడు

ఘోర రావణుని తలగుండు గండడీతడు
వీరాఢి వీరుడైన విష్ణుడీతడు
చేరి యయోధ్యాపతియై చెల్గినవాడీతడు
ఆరూఢి మునుల కభయమ్ము లిచ్చె నీతడు

తగ నందరి పాలిటి తారకబ్రహ్మమీతడు
నిగమములు నుతించే నిత్యుడీతడు
జగములో శ్రీవేంకటేశ్వరుడైనవాడీతడు
పగటున లోకమెల్లా పాలించె నీతడు


rAmuDItaDu lOkAbhirAmuDItaDu (Raagam: ) (Taalam: )

rAmuDItaDu lOkAbhirAmuDItaDu
kAmiMchina vibhIshaNu( gAchinavADItaDu

SrIdaivArinayaTTi sItArAmuDItaDu
kOdaMDa dIkshA guruDItaDu
mOdamuna nabdhi yammumonaku techche nItaDu
pAdukoni sugrIvu paga dIrche nItaDu

ghOra rAvaNuni talaguMDu gaMDaDItaDu
vIrADhi vIruDaina vishNuDItaDu
chEri yayOdhyApatiyai chelginavADItaDu
ArUDhi munula kabhayammu lichche nItaDu

taga naMdari pAliTi tArakabrahmamItaDu
nigamamulu nutiMchE nityuDItaDu
jagamulO SrIvEMkaTESwaruDainavADItaDu
pagaTuna lOkamellA pAliMche nItaDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

RamudIthaduLokabhi

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |