రామజోగి మందు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


          ఖమాచ్ రాగం       ఆది తాళం

ప: రామ జోగిమందు కొనరే ఓ జనులారా || రామ ||


అ ప: రామజోగి మందుకొని - ప్రేమతో భుజియించుడన్న

కామక్రోధ లోభమోహ - ఘనమైన రోగాలకు మందు || రామ ||


చ1: కాటుక కొండలవంటి - కర్మములెడబాపే మందు

సాటిలేని జగమునందు - స్వామిరామ జోగిమందు || రామ ||


చ2: వాదుకు చెప్పినగాని - వారి పాపములు గొట్టి

ముదముతోనే మోక్షమిచ్చే - ముద్దు రామజోగిమందు || రామ ||


చ3: ముదముతో భద్రాద్రియందు - ముక్తిని పొందించే మందు

సదయుడైన రామదాసు - ముదముతో సేవించే మందు || రామ ||

ఈ కృతి జనవరి 1, 1923 ముందు ప్రచురించబడుట లేక రచయిత మరణించి కనీసం 100 సంవత్సరాలైనందున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజాపరిధి లో వున్నది .