రాఘవేంద్ర గురుమానతోస్మి సతతం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


రాగం: దర్బార్‌ - ఖండ జాతి త్రిపుట తాళం

ప: రాఘవేంద్ర గురుమానతోస్మి సతతం
    నాగరాజ శయనాచ్యుతార్చనరతం॥

అ: రాగమోహాదిరహితం సుచరితం
     స్వాగమాభిదాయక మధ్వగురుహితం॥

చ: శ్రీసుధీంద్ర గురుకరాబ్జ సంజాతం
    వాసుదేవ పరమానుగ్రహ భరితం
    భాసురవర తులసీమణిహార యుతం
    భూసురాది వినుతం వాదీంద్రనతం॥