రచయిత:స్వాతి తిరునాళ్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
స్వాతి తిరునాళ్
(1813–1846)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం.

రచించిన కీర్తనలు[మార్చు]

 1. ఆంజనేయ రఘురామదూత
 2. ఇంత మోడి యాలర
 3. ఇటు సాహసములు
 4. కలకంఠి కథంకారం
 5. కలయే కమలనయన
 6. కారణం వినా కార్యం
 7. కోసలేంద్ర మామవామిత
 8. కృపయా పాలయ శౌరీ
 9. గాంగేయవసనధర
 10. చింతయామి తే
 11. జగదీశ పంచశరసూదన
 12. జగదీశ శ్రీరమణ
 13. జగదీశ సదా మామవ
 14. జనని పాహి సదా
 15. జనని మామవామేయే
 16. జయజగదీశ
 17. జయ జయ పద్మనాభ మురారే
 18. జయ జయ పద్మనాభానుజేశ
 19. జయ జయ రఘురామ
 20. జలజనాభ మా మవ
 21. దేవదేవ కలయామి తే
 22. దేవ దేవ మాం పాలయ
 23. దేవదేవ జగదీశ్వర
 24. దేవి జగజ్జనని
 25. దేవి పావనే సేవే చరణే
 26. నందసుత తవ జనన
 27. పంకజాక్ష తవ సేవాం
 28. పద్మనాభ పాహి
 29. పన్నగశయన పాహిమాం
 30. పన్నగేంద్రశయ
 31. పరమపురుష
 32. పరమపురుషం హృదయ
 33. పరమానందనటన
 34. పరిపాలయ మాం
 35. పరిపాహి గణాధిప
 36. పరిపాహి మమయి
 37. పరిపాహి మాం
 38. పార్వతీ నాయక
 39. పాలయ మాధవ
 40. పాలయ రఘునాయక
 41. పాహి జగజ్జనని
 42. పాహి జగజ్జనని సతతం
 43. పాహి జనని సతతం
 44. పాహి తరక్షుపురాలయ
 45. పాహి పద్మనాభ
 46. పాహి పర్వతనందిని
 47. పాహి మామనిశం
 48. పాహి సదా పద్మనాభ
 49. పాహిమాం శ్రీనాగధీశ్వరి
 50. పాహిమాం శ్రీపద్మనాభ
 51. పాహి శ్రీపతే
 52. భక్తపరాయణ
 53. భారతి మామవ కృపయా
 54. భావయే గోపబాలం
 55. భావయే శ్రీజానకికాంతం
 56. భోగీంద్ర శాయినం
 57. మా మవ జగదీశ్వర
 58. మా మవ పద్మనాభ
 59. మా మవ సదా జనని
 60. మా మవ సదా వరదే
 61. మా మవాశ్రితనిర్జర
 62. మోహనం తవ వపురయి
 63. రఘుకుల తిలకమయి
 64. రామచంద్ర పాహి సతతం
 65. రామ రామ గుణసీమా
 66. రామ రామ పాహి
 67. రామ రామ పాహి రామ
 68. రీణమదనుత పరిపాలయ
 69. వందే దేవదేవ
 70. వందే సదా పద్మనాభం
 71. వలపు తాళ వశమా
 72. విమలకమలదళ
 73. విహార మానస
 74. శ్రీకుమార నగరాలయే
 75. శ్రీరామచంద్ర పరిలన
 76. సంతతం భజామీహ
 77. సతతం తా వక
 78. సరసమైన మాటలంత
 79. సరసిజనాభ మురారే
 80. సరోజనాభ దయార్ణవ
 81. సరోరుహాసనజాయే భవతి
 82. స్మరజనక శుభచరితా
 83. స్మరమానస పద్మనాభ
 84. సాదరమవ నిరుపమ రామ
 85. సాదరమవ సరసిజదళ సునయన
 86. సామజేంద్ర భీతిహరణ
 87. సామోదం చింతయామి
 88. సామోదం పరిపాలయ పావన
 89. సారససమమృదుపద
 90. సారససువదన
 91. సారసాక్ష పరిపాలయ
 92. సాహసిక దనుజహర
 93. సేవే స్యానందూరేశ్వర