యోగాసనములు/విషయసూచిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విషయసూచిక

<poem>సిద్ధాసనము మతాంతర సిద్ధాసనము వజ్రాసనము ముక్తాసనము గుప్తాసనము పద్మాసనము స్వస్తికాసనము సుఖాసనము సమాసనము బద్ద పద్మాసనము ఉత్తిట పద్మాసనము కుక్కుటాసనము హస్తబద్ద పద్మాసనము వజ్రాసనము ముఖాసనము వీరాసనము గుప్తాసనము హస్తపాద గుప్తాసనము గోరక్షాసనము పర్వతాసనము పూర్ణసుప్త వజ్రాసనము సుప్త వజ్రాసనము అర్థ చంద్రాసనము కూర్మాసనము ఉత్తాన కూర్మాసనము గర్భాసనము మూఢ గర్భాసనము భగాసనము ఉష్ట్రాసనము మత్స్యాసనము మండూకాసనము పవన ముక్తాసనము అర్థమాల్యాంద్రాసనము మత్సేంద్రాసనము పాదప్రసరణ కూర్మాసనము వికాగాసనము లేక విశ్రమాసనము యోగ ముద్ర హస్త సృష్ట బద్దపాద ప్రసరణాసనము పాదప్రసరణ ఉతిష్టాసనము భుజంగాసనము విపరీత పాదశి రస్పర్శనాసనము శలభాసనము ధనురాసనము నాభి ఆసనము విపరీత పాదాంగుష శివస్పర్శనాశనము విస్తరిత హస్తపాద శిరస్పర్శనాశనము ఆకర్షన ధనురాసనము విపరీతపాద ప్రసరణాసనము చిలుక ఆసనము<poem>

పతంగాసనము
పృష్టబద్ధ పతంగాసనము
తిత్తిభాసనము
కపోతాసనము
హలాసనము
కర్ణపీడాసనము
సర్వాంగాసనము
విపరీత కరణాసన (ముద్ర)
విపరీత ఏకపాద శిరస్పర్శాసనము (రాజకపోలాసనము)
పర్యంకాసనము
ద్విపాదగ్రీవాసనము
వృశ్చికాసనము
పాదహస్తాసనము
హస్తభుజాసనము
శిలాసనము
నావాసనము
చామగదరాసనము
హస్తస్థిత పాదోద్ధితనాసనము
ఉత్తాన జానుసిర సంయుక్తాసనము
ఒక పాదప్రసరణాసనము
పుష్టి పృష్ట బద్ద పాదాంగుష్ట శిఖస్పర్శాసనము
ఉత్తిట అర్థచక్రాసనము
పాదహస్తపృష్ట అర్థ చక్రాసనము
ఉత్తిట శిరసాసనము
విస్తిరిత పాదాసనము
హస్తస్థిత ఊర్థ్వశిరః పద్మాసనము
సారంగాసనము
జానుపృష్ట బద్ద పద్మాసనము
తులాంగులాసనము
ద్విస్థిహస్తత ఉత్తిట ద్విపార్శ్వ పాదప్రసరణాసనము
అష్తవక్రాసనము
బకాసనము
కళ్యాణాసనము
ఏకపాదగ్రీవ ఉత్తిట పాదప్రసరణాసనము
ఏకపాద విపరీత మస్తక స్పర్శనాసనము
అర్థచక్రాసనము
మృగాసనము
పశ్చిమతాసనము
జామ బద్ధ పశ్చిమతాసనము
హస్త పృష్ట బద్ధ పశ్చిమతాసనము
ద్విహస్త ప్రసరణ పశ్చిమతాసనము
ఏకపాదగ్రీవ పశ్చిమతాసనము
ఏకహస్త అర్థ పశ్చిమతాసనము
ఏకజాను పృష్ట బద్ధ పశ్చిమతాసనము
మయూరాసనము


మయూరి (ఆడనెమలి) ఆసనము
ఉత్కటాసనము
పాదగుష్టాసనము
త్రికోణాసనము
గరుడాసనము
చక్రాసనము
నిరాలంబ చక్రాసనము
జాను శిరసాసనము
శీరసాసనము
ఊర్థ్వ పద్మాసనము
శవాసనము
జేష్టికాసనము
అద్వాసనము
మృతాసనము
సేతుబంద ఆసనము
హస్తస్థితి ఊర్థ్వపాదాసనము
షట్క్రియలు లేక షట్కర్మలు
షట్కర్మలను చేయూ విధానము (ధౌతి)
భస్తి కర్మ
నేతి కర్మసా
త్రాటిక కర్మ
నౌళి కర్మ
కపాలభౌతి
జలంధర బంధము
ఉడ్వాన బంధము
మూలబంధము

ముద్రలు : -
మహాముద్ర
మహాబంధము
మహావేధ
ఖేచలి ముద్ర
విపరీతకరణి ముద్ర
వజ్రోలి ముద్ర
సరస్వతీ చాలనము
పరీదానయుక్తి పరీచాలన క్రియ
చేయు పద్ధతి :-
శాంభవీ ముద్ర
షణ్ముఖ ముద్ర
ఉన్మనీ ముద్ర
ప్రాణాయామము.
నాడీశోధనము కొరకు ప్రాణాయామము చేయు పద్ధతి
సూర్యభేద ప్రాణాయామము
ఉజ్జాయి ప్రాణాయామము
సీత్కారి ప్రాణాయామము<poem>

సీతలి ప్రాణాయామము భస్తికా ప్రాణాయామము భ్రామరీ కుంభకము మూర్చా కుంభకము ప్లావనీకుంభక ప్రాణాయామము ప్రాణాయామము అభ్యసించు విధమును సంక్షిప్తముగా బెప్పబడుచున్నది. సాధన సందర్భములో సాధకుడు జాగ్రత్త పడవలసిన విషయములు ప్రత్యాహారము/<poem>