యుద్ధకాండము - సర్గము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యుద్ధకాండము - సర్గము 4[మార్చు]

శ్రుత్వా హనూమతో వాక్యం యథావదనుపూర్వశః |

తతో అబ్రవీన్మహా తేజా రామః సత్య పరాక్రమహః |6-4-1|


యమ్నివేదయసే లంకాం పురీం భీమస్య రక్షసః |

క్షిప్రమేనామవధిష్యామి సత్యమేతద్బ్రవీమితే |6-4-2|


అస్మిన్ ముహూర్తే సుగ్రీవ ప్రయాణమభిరోచయే |

యుక్తో ముహూర్తో విజయః ప్రాప్తో మధ్యం దివాకరః |6-4-3|


సీతాంగృత్వాతు యద్యాతు క్వాసౌ యస్యాతి జీవితః |

సేతా శ్రుత్వాభియానమ్మే ఆశామేష్యతి జీవితే |6-4-4|


జీవితాన్తే అమృతం స్పృష్ట్వా పీత్వా విషమివాతురహః |

ఉత్తరా ఫల్గునీ హి అద్య స్వస్తు హస్తేన యేక్ష్యతే |6-4-5|


అభిప్రాయం సుగ్రీవ సర్వానీక సమావృతాః |

నిమిత్తాని చ ధన్యాని యాని ప్రాదుర్బవరన్తి మే |6-4-6|


నిహత్య రావణం సీతామానయిష్యామి జానకీం |

ఉపరిస్టాద్హి నయనం స్పురమాణమిదం మమ |6-4-7|


విజయం సమనుప్రాప్తం శంసతి ఇవ మనోరథం |

తతో వాబరరాహేబ కశ్నింణేన సుపూజితః |6-4-8|


ఉవాచ రామో ధర్మాత్మా పునరప్యార్థకోవిదః |

అగ్రే యతు బలస్య అస్య నీలో మార్గమవేక్షితుం |6-4-9|


వృతః శత సహస్రేణ వానరాణామతరశ్వినాం |

ఫల మూలవతా నీల శీత కానన వారిణా |6-4-10|


పథా మధుమతా చ ఆశు సేనాం సేనాపతే నయ |

దూషయేయుర్దురాత్మానః పథి మూల ఫల ఉదకం |6-4-11|


రాక్షసాః పరిరక్షేథాస్తేభ్యస్త్వం నిత్యం ఉద్యతః |

నిమ్నేషు వనదుర్గేషు వనేషు చ వన ఓకసః |6-4-12|


అభిప్లుత్య అభిపశ్యేయుః పరేషామ్నిహతం బలం |

యత్తు ఫల్గు బలం కించిత్తదత్రైవోపపద్యతాం |6-4-13|


ఏతద్ధి కృత్యం ఘోరమ్నో విక్రమేణ ప్రయుజ్యాతాం |

సాగర ఓఘ నిభం భీమమగ్ర అనీకం మహాబలాః |6-4-14|


కపి సింహా ప్రకర్షన్తు శత శోథ సహస్రశః |

గజః చ గిరి సంకాశో గవయః చ మహాబలః |6-4-15|


గవ అక్షః చ అగ్రతో యాన్తు గవం దృప్తా ఇవ ఋషభాః |

యతు వానర వహిన్యా వానరః ప్లావతాం పతిః |6-4-16|


పాలయన్ దక్షిణం పార్శ్వం ఋషభః |

గన్ధ హస్తీ ఇవ దుర్దర్షస్తరస్వీ గన్ధ మాదనః |6-4-17|


యతు వానర వాహిన్యాః సవ్యం పార్శ్వం అధిష్టితః |

యాస్యామి బల మధ్యే అహం బలోఘమభిహర్షయన్ |6-4-18|


అధిరుహ్య హనూమంతమైరావతమివ ఈశ్వరః |

అన్గదేన ఏష సమ్యాతు లక్ష్మణస్చ అన్తక ఉపమః |6-4-19|


సార్వభౌమేన భూతేషో ద్రవిణధిపతిస్యథా |

జాంబవామశ్చ సుసేణశ్చ వేగ దర్శీ చ వానరః |6-4-20|


ఋక్ష రాజో మహా సత్వాః కుక్షింరక్షన్తు తే త్రయః |

రాఘవస్య వచః శృత్వా సుగ్రీవో వాహినీ పతిః |6-4-21|


వ్యాదిదేశ మహావీర్యాన్ వానరాన్ వానరార్షభః |

తే వానర గణాః సర్వే సముత్పత్య యుయుత్సవః |6-4-22|


గృహాభ్యా శిఖరేభ్యశ్చ ఆశు పుప్లవిరే తదా |

తతో వానర రాజేన లక్ష్మణేనచ పూజితః |6-4-23|


జగాం రామో ధర్మాత్మా ససైన్యో దక్షిణాం దిశం |

శతైః శత సహస్రేశ్చ కోటిభిరాయుతైరపి |6-4-24|


వారణాభిశ్చ హరిభిర్యయౌ పరివృతస్తదా |

తమ్యాన్తమనుయాతిస్మ మహతీ హరి వాహినీ |6-4-25|


హృష్టాః ప్రముదితాః సర్వే సుగ్రీవేణ అభిపాలితాః |

ఆప్లవన్తః ప్లవన్తశ్చ గర్జన్తశ్చ ప్లవంగమః |6-4-26|


క్ష్వేలన్తో నినదన్తశ్చ జగ్ముర్వై దక్షిణాందిశం |

భక్షయన్తః సుగన్ధీని మధూనిచ ఫలానిచ |6-4-27|


ఉద్వహన్తో మహావృక్షాన్మన్జరీ పున్జ ధారిణః |

అన్యోన్యం సహసా ద్రుష్టా నిర్వాహన్తి క్షిపన్తిచ |6-4-28|


పతన్తశ్చ ఉత్పాతన్తి అన్యేపాతయన్తి అపరేపరాన్ |

రావణోనో నిహన్తవ్యః సర్వేచ రజనీ చరాః |6-4-29|


ఇతి గర్జన్తి హరయో రాఘవస్య సమీపతః |

పురస్తాదృషభ్హో వీరో నీలః కుముద ఏవచ |6-4-30|


పథానం శోధయన్తిస్మ వాంరైర్బహుభిః సహ |

మధ్యేతు రాజా సుగ్రీవో రామో లక్ష్మణేవచ |6-4-31|


బహుభిర్బలిభిర్భీమైర్జతాః శత్రు నిబర్హణః |

హరిః శతబలిర్వీరః కోటీభిర్దశభిర్వృతః |6-4-32|


సర్వామేకోహి అవష్టభ్య రరక్ష హరి వాహినీం |

కోటీ శత పరివారః కేసరీ పనసో గజః |6-4-33|


అర్కశ్చ అతిబలః పార్శ్వమేకం తశ్య అభిరక్షతి |

సుషేణో జాంబవామశ్చైవ ఋక్షైర్బహుభిరావృతః |6-4-34|


సుగ్రీవం పురతః కృత్వా జఘనం సంరరక్షతుః |

తేసాం సేనాపతిర్వీరో నీలో వానరపుంగవః |6-4-35|


సుంపతన్పతతాం శ్రేష్టస్తద్బలం పర్యపాలయత్ |

వలీముఖ ప్రజన్ఘశ్చ జంభోత రభసః కపిః |6-4-36|


సర్వతశ్చ యయుర్వీరాస్త్వరయన్తః ప్లవంగమాన్ |

యేవంతే హరి శార్దూలా గచ్చన్తో బలదర్పితాః |6-4-37|


అపశ్యంస్తే గిరిశ్రేష్టం సహ్యంద్రుం లతాయుతం |

సాగర ఓఘ నిభం భీమం తద్వానర బలం మహత్ |6-4-38|


రామస్య శాశనం జ్ణాత్వా భీమకోపస్య భీతవత్ |

వర్జయన్నగరాభ్యాశాంస్తథా జనపదానపి |6-4-39|


సాగరౌఘనీభం భీమం తద్వానరబలం మహత్ |

నిహస్సర్ప మహాఘోషం భీమవేగ ఇవ అర్ణవః |6-4-40|


తస్య దాశరథేః సర్వే శూరాస్తే కపికున్జరాః |

తూర్ణమాపుప్లవుః సర్వే సదశ్వా ఇవ చోదితాః |6-4-41|


కపిభ్యాముహ్యమానౌతౌ శుశుభతే నర ఋషభౌ |

మహద్భ్యామివ సంపృష్టౌ గ్రాహాభ్యాం చంద్ర భాస్కరౌ |6-4-42|


తతో వానర రాజేన లక్ష్మణేన సుపూజితః |

జగామ రామో ధర్మాత్మా ససైన్యో దక్షిణాం దిశం |6-4-43|


తం అన్గద గతో రామం లక్ష్మణఃశ్శుభయా గిరా |

ఉవాచ ప్రతిపూర్ణర్థః స్మిత్మాన్ ప్రతిభానవాన్ |6-4-44|


హృతాం అవాప్య వైదేహిం క్షిప్రం హత్వాత రావణం |

సమృద్ధ అర్థః సమృద్ధర్థమయోధ్యాం ప్రతియాస్యాసి |6-4-45|


మహాన్తిచ నిమిత్తాని దివిభూమౌచ రాఘవ |

శుభాన్తి తవ పశ్యామి సర్వాణి ఏవ అర్థసిద్ధయే |6-4-46|


అను వాతి శుభో వాయుః సేనాం మృదు హితః సుఖః |

పూర్ణ వల్గు స్వరాశ్చ ఇమే ప్రవదన్తి మృగద్విజాః |6-4-47|


ప్రశన్నాశ్చ దిశః సర్వా విమలశ్చ దివాకరః |

ఉశ్నాచ ప్రసన్న అర్చిరను త్వాం భార్గవో గతః |6-4-48|


బ్రహ్మ రాశిర్విశుద్ధశ్చ శుద్ధాశ్చ పరం ఋషయః |

అర్చిష్మన్తః ప్రకాశన్తే ధృవం సర్వే ప్రదక్షిణం |6-4-49|


త్రిశన్కుర్విమలో భాతి రాజ ఋషిః సపురోహితః |

పితామహ వరో అస్మాకమిక్ష్వాకూణాం మహాత్మనాం |6-4-50|


విమలేచ ప్రకాశేతే విశాఖే నిరుపద్రవే |

నక్షత్రం పరం అస్మాకమిక్ష్వాకూణాం మహాత్మనాం |6-4-51|


నైరుతం నైరుతానాంచ నక్షత్రం అభిపీడయతే |

మూలం మూలవతా స్పృష్టాం ధూప్యతే ధూమకేతునా |6-4-52|


శరంచ ఏతద్వినాసాయ రాక్షసానాం ఉపస్థితం |

కాలేకాల గృహీతానామ్నకత్రం గ్రహపీడితాం |6-4-53|


ప్రసన్నాః సురసాశ్చ ఆపోవనానీ ఫలవన్తిచ |

ప్రవాన్తి అభ్యాధికం గన్ధాయధా యథా ఋతు కుసుమా దృమాహః |6-4-54|


వ్యూఢాని కపిసైన్యాని ప్రకాశన్తో అధికం ప్రభో |

దేవానామివ సైన్యాని సంగ్రామే తారకామయే |6-4-55|


ఏవం ఆర్యసమీక్ష్య ఏతాన్ ప్రీతో భవితుమర్హసి |

ఇతి భ్రాతరం ఆశ్వస్య హృష్టః సౌమిత్రిర్ అబ్రవీత్ |6-4-56|


అథఆశ్వస్త్య మహీం కృత్స్నాం జగం మహతీ చమూః |

ఋక్ష వానర శార్దూలైర్నఖ దంష్ట్ర అయుధైర్ వృతా |6-4-57|


కర అగ్రేః చరణ అగ్రేశ్చ వానరైర్ ఉద్ధతం రాజః |

భీమం అన్తర్ దధే లోకం నివార్య సవితుః ప్రభామ్ |6-4-58|


సాస్మయాతి దివారాత్రం మహతీ హరి వాహినీ |

హృష్ట ప్రముదితా సేనా సుగ్రీవేణ అభిరక్షితా |6-4-59|


ఉత్తరాన్త్యాశ్చ సేనాయాః సతతం బహుయోజనం |

నదీస్రోతాంసి సర్వాణి సస్యన్దుర్విపరీతవత్ |6-4-60|


సారాంసి విమలాంభాసి ద్రుమకీర్ణాంశ్చ పర్వతాన్ |

సమాన్ భూమిప్రదేశాంశ్చ వనాని ఫలవన్తిచ |6-4-61|


మధ్యేన చ సమన్తాచ్చ వనాని ఫలవన్తిచ |

సమావృత్య మహీం కృత్స్నానం జగాం మహతీ చమూః |6-4-62|


తేహృష్టవదనాహ్ సర్వే జగ్ముర్మారుతరంహసః |

హరయో రాఘవస్యార్దే సమారోపితవిక్రమాః |6-4-63|


హర్షం వీర్యం బలోద్రేకాద్దర్శయన్తః పరస్పరం |

యౌవనోత్సేకజాద్దర్పాద్వివిధాంశ్చకృరధ్వని |6-4-64|


తత్ర కేచిద్ధృమం జగ్మురూత్పేతుశ్చ తథాపరే |

కేచిత్కిలకిలాం చకృర్వానరా వనగోచరాః |6-4-65|


ప్రస్పోటయంశ్చ పుచ్చాని సన్మిజఘ్నః పదాన్యాపి |

భుజాన్విక్షిప్య శైలాంశ్చ ద్రుమానన్యే బభన్జిరే |6-4-66|


ఆరోహన్తశ్చ శృన్గాని గిరీణాం గిరిగోచరాః |

మహానాదాన్ ప్రమున్చన్తి క్ష్వేడామన్యే ప్రచక్రితే |6-4-67|


ఊరువేగైశ్చ మమృదుర్లతాజాలాన్యనేకశః |

జృంభమాణాశ్చ విక్రాన్తా విచిక్రీడుః శిలాదృమైః |6-4-68|


తతః శతసహస్రైశ్చ కోటిభిశ్చ సహస్రశః |

వానరాణాం సుఘోరాణం శ్రీమత్పరివృతా మహీ |6-4-69|


సా స్మ యాతి దివారాత్రం మహతీ హరివాహినీ |

ప్రహృష్టముదితాః సర్వే సుగ్రీవేణాభిపాలితాః |6-4-70|


వారరాస్త్వరితాం యాన్తి సర్వే యుద్ధ అభినన్దనః |

ముమోక్షయిషవః సీతాం ముహూర్తం క్వ అపి న ఆసత |6-4-71|


తతః పాదప సంబాధం నానా మృగ సమాకులం |

సహ్యా పర్వతం ఆసేదుర్మలయం చ మహీధరం |6-4-72|


కాననాని విచిత్రాణి నదీ ప్రస్రవణానిచ |

పశ్యన్నపి యయౌ రామః సహ్యాస్య మలయస్యచ |6-4-73|


చంపకాంస్తిలకామః చూతాన్ అశోకాన్ హిన్దు వారకాన్ |

తినిశాన్కర వీరామశ్చ తిమిశాన్భన్జన్తి స్మ ప్లవన్జ్గమాః |6-4-74|


అశోకాంశ్చ కరన్జాంశ్చ ప్లక్షన్యగ్రోధపాదపాన్ |

జంబూకామలకాన్నాగాన్ భంజతిస్మ ప్లవంగమాః |6-4-75|


ప్రస్తరేషు చ రంపేషు వివిధాః కాననదృమాహః |

వాయువెగప్రచలితాః పుష్పైర్వకిరన్తి తాం |6-4-76|


మారుతః సుఖసంస్పర్శోఓ వాతి చందనశీతలః |

షట్పదైరనుకూజధ్విర్వనేషు మధుగన్ధిషు |6-4-77|


అధికం సైలరాజస్తు ధాతుభిస్తు విభూసితః |

ధాతుభ్యః ప్రస్రుతో రణుర్వాయువేగేన ఘుట్టితః |6-4-78|


సుమహద్వానరానీకం చాదయామాస సర్వతః |

గిరిప్రస్తేషు రమ్యేషు సర్వతః సంప్రపుష్పితాః |6-4-79|


కేతక్యః సిన్దువారాశ్చ వాసన్త్యశ్చ మనోరమాః |

మధవ్యో గన్ధపూర్ణాశ్చ కున్దగుల్మాశ్చ పుష్పితా |6-4-80|


చిరబిల్వా మధూకాశ్చ వన్జులా వకులాస్తథా |

రన్జకాస్థిలకాశ్చైవ నాగవృక్షశ్చ పుష్పితా |6-4-81|


చూతాః పాటలికాశ్చైవ నగవృక్షశ్చ పుష్పితాః |

ముచులిన్దార్జునాశ్చైవ శిమ్శపాః కుటజాస్తథా |6-4-82|


హిన్తాలాస్తినిశాశ్చైవ చూర్ణకా నీపకాస్తథా |

నీలాశోకాశ్చ సరలా అన్కోలాః పద్మకాస్తథా |6-4-83|


ప్రీయ మాణైః ప్లవంగైస్తు సర్వే పర్యాకులీకృతాః |

వ్యాస్తిస్మిన్ గిరౌరమ్యాః పల్వలాని తథైవచ |6-4-84|


చక్రవాకానుచరితాః కారణ్డ్వనిషేవితాః |

ప్లవైః క్రౌన్చే సంకీర్ణా వారాహమృగసేవితాః |6-4-85|


ఋక్షైస్తరక్షుభిః సింహైః శార్ధూలైశ్చ భయావహైః |

వ్యాలైశ్చ బహుభిర్భీమైః సేవ్యమానాః సమన్తతః |6-4-86|


పద్మేః సౌగన్ధికైః పుల్లైః సేవ్యమానాః సమన్తతః |

వారిజైర్వివిధైః పుష్పై రమ్యాస్థత్ర జలాశయాః |6-4-87|


తస్య మానుషు కూజన్తి ననాద్విజగణస్తథా |

స్నాత్వా పీత్వోదకాన్యత్ర జలేక్రీతన్తి వానరాః |6-4-88|


అన్యోన్యం ప్లావయన్తి స్మ శైలమరుహ్య వానరాః |

ఫలాని అమృత గన్ధీని మూలాని కుసుమానిచ |6-4-89|


బుభుజుర్వానరాస్తత్ర పదావానం బల ఉక్తటాః |

ద్రోణ మాత్ర ప్రమాణాని లంబమానాని వనరాః |6-4-90|


యయుః పిబన్తో హ్రుష్టాస్తే మధూని మధుపిన్గలాః |

పాదపానవ భన్జన్తో వికర్షన్తస్తథా లతాః |6-4-91|


విధమన్తో గిరివరాన్ప్రయహు పల్వగర్షభాః |

వృక్షేభ్యో అన్యేతు కపయో నర్దన్తో మధు దర్పితాః |6-4-92|


అన్యేవృక్షాన్ ప్రపద్యన్తే ప్రపన్తి అపి చ అపరే |

బభూవ వసుధా తైస్తు సంపర్ణా హరి పుంగవైః |6-4-93|


యథా కమల కేదారైః పక్వైరివ వసుంధరా |

వహాఇన్ద్రమథ సంప్రప్యా రామో రాజీవ లోచనః |6-4-94|


ఆధయారోహన్మహాబాహుః శిఖరం ద్రుమ భూషితం |

తతః శిఖరమారూహ్య రామో దశరథాత్మజః |6-4-95|


కూర్మ మీన సమాకీర్ణం అపశ్యత్సలిల ఆశయం |

తే సహ్యాం సమతిక్రమ్య మలయంచ మహాగిరిం |6-4-96|


ఆసేదురానుపూర్వ్యేణ సముద్రం భీమ నిహస్వనం |

అవరూహ్య జగామాశు వేలావనమనుత్తమం |6-4-97|


రామో రమ్యతాం శ్రేష్టః ససుగ్రీవః సలక్ష్మణః |

అథ ధౌత ఉపల తలాంతోయ ఓధైః సహసా ఉత్థితైః |6-4-98|


వేలామాసాధ్య విపులాం రామో వచనం అబ్రవీత్ |

ఏతే వయమనుప్రాప్తాః సుగ్రీవ వరుణాలయం |6-4-99|


ఇహ ఇదానీం విచిన్తా సా యా న పూర్వం సముత్థితా |

అతః పరమతిరో ఆయం సాగరః సరితాం పతి |6-4-100|


న చ అయం అనుపయేన సక్యస్తరుతుమర్ణవః |

తదిహ ఏవ నివేశో అస్తు మన్త్రః ప్రస్తూయతామిహ |6-4-101|


యథా ఇదం వానర బలం పరం పారం అవప్నుయాత్ |

ఇతి ఇవ స మహాబాహుః సీతాహరణ కర్షితః |6-4-102|


రామః లాగరమాసాధ్య వాసమాజ్ణాపయత్తదా |

సర్వాః సేనా నివేశ్యన్తాం వేలాయాం హరిపున్గవ |6-4-103|


సంప్రాప్తో మన్త్ర కాలోనః సాగరస్య ఇహ లన్ఘనే |

స్వాం స్వాం సేనాం సుముత్సుర్జ్య మా చ కక్షిత్ కుతో వ్రజేత్ |6-4-104|


గచ్చన్తు వానరాశ్శూరా జ్ణేయం చన్నం భయం చ నః |

రామస్య వచనం శృత్వా సుగ్రీవః సహ లక్ష్మణః |6-4-105|


సేనం న్యవేశ్యత్తీరే సాగరస్య దృమాయుతే |

విరరాజ సమీపస్త్యం సాగరస్య తు తద్బలమ్|6-4-106|


మధు పాణ్డు జలః శ్రీమాన్ ద్వితీయ ఇవ సాగరః |

వేలావనముపాగమ్య తతస్తే హరిపుంగవాః |6-4-107|


వినివిష్టాః పరంపారం కాంక్షమాణా మహాఉద్ధేః |

తేషాం నివిశమానానాం సైన్యసమ్నాహినిః స్వనః |6-4-108|


అంతర్ధాయ మహానాదమర్నవస్య ప్రశుశృవే |

సా మహార్ణవమాసాద్య హృష్టా వానర వాహినీ |6-4-109|


త్రిధా నివిష్టా మహతి రామస్యర్థపరాభవత్ |

సా మహర్ణవమాసాద్య హృష్టా వానరవాహినీ |6-4-110|


వాయువేగ సమాధూతం పశ్యమానా మహార్ణవం |

దూర పారమసంబధం రక్షో గణ నిషేవితం |6-4-111|


పశ్యంతో వారుణ ఆవాశం నిషేదుర్హరి యూథపాః |

చణ్ద నక్ర గ్రహం ఘోరం క్షపా ఆదౌ దివస క్షయే |6-4-112|


హసన్త మివ ఫేనౌఘైర్నృత్యన్తమివ చోర్మిభిః |

చంద్ర ఉద్యో సమాధూతం ప్రతిచన్ద్ర సమాకులం |6-4-113|


చణ్ద అనిలమహాగ్రాహైః కీర్ణం తిమి తిమిగ్నిలైః |

దీప్తి భోగైరివ ఆక్రీర్ణం భుంగైర్వరుణాలయం |6-4-114|


అవగాధం మహాసత్తైర్నానా శైలసమాకులం |

సుదుర్గం ద్రుగం అమార్గం తం అగాధమసురాలయం |6-4-115|


మకరైర్నగభోగైశ్చ విగాఢా వాత లోహితాః |

ఉత్పేతుశ్చ నిపేతుశ్చ ప్రవృద్ధా జల రాశయః |6-4-116|


అగ్ని చూర్నమివ ఆవిద్ధం భాస్కర అంబు మనోరగం |

సుర అరి విషయం ఘోరం పాతల విషమం సదా |6-4-117|


సాగరంచ అంబర ప్రఖ్యాం అంబరం సాగర ఉపమం |

సాగరంచ అంబరంచ ఇతి నిర్విశేషమదృశ్యత |6-4-118|


సంపృక్తం నభసాహి అంభః సంపృక్తంచ నభో అంభ్యాసా |

తదృగు రూపేస్మ దృశ్యతే తారారత్న సమాకులే |6-4-119|


సముత్పతిత మేఘస్య విచ్చి మాలా ఆకులస్యచ |

విశేషో న ద్వయోరాసీత్సాగరస్య అమరస్యచ |6-4-120|


అన్యోన్యైరాహతాః సక్తాః సస్వనుర్భీమ నిహస్వనాః |

ఊర్మయః సిన్ధు రాజస్య మహాభేర్య ఇవ ఆహవే |6-4-121|


రత్న ఓఘ జల సమ్నాదం విషక్తమివ వాయునా |

ఉత్పతన్తమివ కృద్ధమ్యాదోగణ సమాకులం |6-4-122|


దదృసుస్తే మహాత్మానో వాత ఆహత జల ఆశ్యం |

అనిల ఉద్ధూతమాకాశే ప్రవల్గతమివ ఊర్మిభిః |6-4-123|


తతో విస్మయామాపన్నా హరయో దదృశుః స్తితాః |

బ్రాన్త ఊర్మి జల సమ్నాదం ప్రలోలమివ సాగరం |6-4-124|


ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే యుద్ధకాణ్డే చతుర్థః సర్గః