మిణుగురులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


మిణుగురులు

(పిల్లల గీతములు)

1మల్లెలు మొల్లలు పూచే వేళ

చల్లని గాలులు వీచే వేళ

మేనుల గంధం బలదే వేళ

ఉరుములు మెరుపులు మెరసే వేళ

తొలకరి వానలు కురిసే వేళ

మామిడి పండులు పండే వేళ

మన్మథ బాణం మ్రోగే వేళ

మగువల మనసులు క్రాగే వేళ.


2బూరుగు చెట్టు

చిలకలతోను

ఏమని పలికింది.

పండిన పండు

ఎండిన దూదై

పకపక నవ్వింది.


3చిలకల్లార!

చిలకల్లార!

కలవలతోను,

ఏమని పలికారు?

కలవల్లార!

కలవల్లార!

రాజు వచ్చెను,

కన్నులు విప్పండి!

కలవల్లార!

కలవల్లార!

రాజు గ్రుంకెను

కన్నులు మూయండి.


4అరటి కాయ బజ్జి,

మినప్పప్పు సొజ్జి

కలసి మెలసి తిందాం,

కథలు వెథలు విందాం.


5ఏనుగు ఎక్కి మనము

ఏ వూరెళదాము?

ఏనుగు ఎక్కి మనము

ఏలూ రెళదాము.

గుఱ్ఱం ఎక్కి మనము

ఏ వూరెళదాము ?

గుఱ్ఱం ఎక్కి మనము

గుంటూ రెళదాము.

మోటా రెక్కి మనము

ఏ వూరెళదాము ?

మోటా రెక్కి మనము

మోటూ రెళదాము.

వెన్నుకి యెక్కి మనము

ఏ వూరెళదాము ?

వెన్నుని యెక్కి మనము

వెయ్యాళ్ చూదాము.

(' భారతి ', 1930 ఫిబ్రవరి సంచిక)


Public domain
భారత దేశపు చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మ/కృతి కాపీహక్కులకు కాలదోషం పట్టడం వలన ఇప్పుడిది సార్వజనికమైంది. భారతీయ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం అన్ని ఛాయాచిత్రాలు లేక సంస్థ కృతులు ప్రచురించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత (అంటే, 01-01-1958 కంటే ముందువి) సార్వజనికమౌతాయి. రచనల కాపీ హక్కులు రచయితకున్నట్లయితే రచయిత మరణించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత సార్వజనీకమౌతాయి.
Flag of India.svg