మన్నారుదాసవిలాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తంజావూరు సరస్వతీ మహల్ ప్రచురణము - 95

మన్నారుదాసవిలాసము

(పద్యకావ్యము)

రంగాజమ్మ విరచితము

పరిష్కర్త

విఠలదేవుని సుందరశర్మ,

పండితుఁడు,

సరస్వతీమహల్ గ్రంథాలయము,

తంజావూరు.


తంజావూరు సరస్వతీమహల్ గ్రంథాలయ నిర్వాహక సంఘార్థమై,

గౌరవ కార్యదర్శి యగు

శ్రీయుత S. గోపాలన్ , B.A., B.L., గారిచే

ప్రచురింపఁబడినది.

A.C. 1962]S'aka 1884[మూల్యము రూ. 5/-