భావయామి గోపాలబాలం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భావయామి గోపాలబాలం (రాగం: యమునా కళ్యాణి) (తాళం : ఖాండ చాపు)

ప|| భావయామి గోపాలబాలం మన- | స్సేవితం తత్పదం చింతయేయం సదా ||

చ|| కటి ఘటిత మేఖలా ఖచిత మణి ఘంటికా- | పటల నినదేన విభ్రాజమానం |
కుటిల పద ఘటిత సంకుల శింజితేనతం | చటుల నటనా సముజ్జ్వల విలాసం ||

చ|| నిరతకర కలితనవనీతం బ్రహ్మాది- | సుర నికర భావనా శోభిత పదం |
తిరువేంకటాచల స్థిత మనుపమం హరిం | పరమ పురుషం గోపాలబాలం ||


BAvayAmi gOpAlabAlaM (Raagam: yamunaa kalyaaNi) (Taalam: khaNDa caapu)

pa|| BAvayAmi gOpAlabAlaM mana- | ssEvitaM tatpadaM ciMtayEhaM sadA ||

ca|| kaTi GaTita mEkhalA khacita maNi GaMTikA- | paTala ninadEna viBrAjamAnaM |
kuTila pada GaTita saMkula SiMjitAnataM | caTula naTanA samujjvala vilAsaM ||

ca|| niratakara kalitanavanItaM brahmAdi- | sura nikara BAvanA SOBita padaM |
tiruvEMkaTAcala sthita manupamaM hariM | parama puruShaM gOpAlabAlaM ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |