భావములోనా బాహ్యమునందును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భావములోనా (రాగం:దేసాక్షి ) (తాళం : )

భావములోనా బాహ్యమునందును
గోవింద గోవిందయని కొలువవో మనసా

హరి యవతారములే యఖిల దేవతలు
హరి లోనివే బ్రహ్మాండంబులు
హరి నామములే అన్ని మంత్రములు
హరి హరి హరి హరి యనవో మనసా

విష్ణుని మహిమలే విహిత కర్మములు
విష్ణుని పొగడెడి వేదంబులు
విష్ణుడొక్కడే విశ్వాంతరాత్ముడు
విష్ణువు విష్ణువని వెదకవో మనసా

అచ్యుతుడితడే ఆదియు నంత్యము
అచ్యుతుడే యసురాంతకుడు
అచ్యుతుడు శ్రీవేంకటాద్రి మీదనిదె
అచ్యుత యచ్యుత శరణనవో మనసా


Bhaavamulonaa (Raagam: daesaakshi) (Taalam: )

Bhaavamulonaa baahyamunamdunu
Govimda govimdayani koluvavo manasaa

Hari yavataaramulae yakhila daevatalu
Hari lonivae brahmaamdambulu
Hari naamamulae anni mamtramulu
Hari hari hari hari yanavo manasaa

Vishnuni mahimalae vihita karmamulu
Vishnuni pogadedi vaedambulu
Vishnudokkadae visvaamtaraatmudu
Vishnuvu vishnuvani vedakavo manasaa

Achyutuditadae aadiyu namtyamu
Achyutudae yasuraamtakudu
Achyutudu sreevaemkataadri meedanide
Achyuta yachyuta sarananavo manasaaIntroduction to the Sankeertana:
Bhaavamulona… sankeerthana by Sri Tallapaka Annamacharya in Telugu is an expression of the devotee and his inclination towards the Lord to chant his nama mantram in his heart as well as on his lips. That means that the devotee is required to always tune his body and mind (meaning physical and mental faculties) to bring himself nearer to the Lord. Sri Annamacharya meant that the devotees of the Lord have nothing other than filling one’s mind with the Lord’s praises!


Meaning:
Pray and praise the Lord as Govinda, Govinda inside your heart as well as around yourself.

Charanam I: Incarnations of all the Gods are none other than Sri Hari himself;All of this Universe is none other than Sri Hari himself;All the vedic chants and mantras are none other than Sri Hari himself; So, chant Hari, Hari, Hari, Hari, all the time.

Charanam II: Oh my mind!All that happens in this Universe are an outcome of deeds of Lord Vishnu himself.Lord Vishnu is the one that is utmost, ultimate, highest in the Universe.So, try to search for Vishnu, all the time.

Charanam III: Oh my mind!The beginning and the end (of this Universe) is none other than Achyuta yourself.The killer of the gigantic and tyrannical asuras is none other than Achyuta yourself.The Lord atop the Venkatadri Hill is none other than Achyuta yourself.So, pray for His asylum, His protection all the time, Oh my mind!


బయటి లింకులు[మార్చు]

[Bhavamulona-Bahyamunandunu]


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |