భక్తికొలది వాడే పరమాత్ముడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భక్తికొలది వాడే (రాగం: ) (తాళం : )

భక్తికొలది వాడే పరమాత్ముడు
భుక్తిముక్తి తానెయిచ్చు భువి పరమాత్ముడు

పట్టినవారిచే బిడ్డ పరమాత్ముడు
బట్టబయటి ధనము పరమాత్ముడు
పట్టపగటి వెలుగు పరమాత్ముడు
యెట్టనెదుటనే వున్నాడిదె పరమాత్ముడు

పచ్చిపాలలోనివెన్న పరమాత్ముడు
బచ్చనవాసినరూపు పరమాత్ముడు
బచ్చుచేతివొరగల్లు పరమాత్ముడు
యిచ్చుకొలదివాడువో యీ పరమాత్ముడు

పలుకులలోనితేట పరమాత్ముడు
ఫలియించునిందరికి పరమాత్ముడు
బలిమిశ్రీ వేంకటాద్రి పరమాత్ముడు
యెలమి జీవులప్రాణమీ పరమాత్ముడు


Bhaktikoladi (Raagam: ) (Taalam: )

Bhaktikoladi vaadae paramaatmudu
Bhuktimukti taaneyichchu bhuvi paramaatmudu

Pattinavaarichae bidda paramaatmudu
Battabayati dhanamu paramaatmudu
Pattapagati velugu paramaatmudu
Yettanedutanae vunnaadide paramaatmudu

Pachchipaalalonivenna paramaatmudu
Bachchanavaasinaroopu paramaatmudu
Bachchuchaetivoragallu paramaatmudu
Yichchukoladivaaduvo yee paramaatmudu

Palukulalonitaeta paramaatmudu
Phaliyimchunimdariki paramaatmudu
Balimisree vaemkataadri paramaatmudu
Yelami jeevulapraanamee paramaatmudu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |