బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 149

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 149)


బ్రహ్మోవాచ
నారసింహమితి ఖ్యాతం గఙ్గాయా ఉత్తరే తటే|
తస్యానుభావం వక్ష్యామి సర్వరక్షావిధాయకమ్||149-1||

హిరణ్యకశిపుః పూర్వమభవద్బలినాం వరః|
తపసా విక్రమేణాపి దేవానామపరాజితః||149-2||

హరిభక్తాత్మజద్వేష-కలుషీకృతమానసః|
ఆవిర్భూయ సభాస్తమ్భాద్విశ్వాత్మత్వం ప్రదర్శయన్||149-3||

తం హత్వా నరసింహస్తత్-సైన్యమద్రావయత్తదా|
సర్వాన్హత్వా మహాదైత్యాన్క్రమేణాజౌ మహామృగః||149-4||

రసాతలస్థాఞ్శత్రూంశ్చ జిత్వా స్వర్లోకమీయివాన్|
తత్ర జిత్వా భువం గత్వా దైత్యాన్హత్వా నగస్థితాన్||149-5||

సముద్రస్థాన్నదీసంస్థాన్గ్రామస్థాన్వనవాసినః|
నానారూపధరాన్దైత్యాన్నిజఘాన మృగాకృతిః||149-6||

ఆకాశగాన్వాయుసంస్థాఞ్జ్యోతిర్లోకముపాగతాన్|
వజ్రపాతాధికనఖః సముద్ధూతమహాసటః||149-7||

దైత్యగర్భస్రావిగర్జీ నిర్జితాశేషరాక్షసః|
మహానాదైర్వీక్షితైశ్చ ప్రలయానలసంనిభైః||149-8||

చపేటైరఙ్గవిక్షేపైరసురాన్పర్యచూర్ణయత్|
ఏవం హత్వా బహువిధాన్గౌతమీమగమద్ధరిః||149-9||

స్వపదామ్బుజసంభూతాం మనోనయననన్దినీమ్|
తత్రామ్బర్య ఇతి ఖ్యాతో దణ్డకాధిపతే రిపుః||149-10||

దేవానాం దుర్జయో యోద్ధా బలేన మహతావృతః|
తేనాభవన్మహారౌద్రం భీషణం లోమహర్షణమ్||149-11||

శస్త్రాస్త్రవర్షణం యుద్ధం హరిణా దైత్యసూనునా|
నిజఘాన హరిః శ్రీమాంస్తం రిపుం హ్యుత్తరే తటే||149-12||

గఙ్గాయాం నారసింహం తు తీర్థం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్|
స్నానదానాదికం తత్ర సర్వపాపగ్రహార్దనమ్||149-13||

సర్వరక్షాకరం నిత్యం జరామరణవారణమ్|
యథా సురాణాం సర్వేషాం న కోపి హరిణా సమః||149-14||

తీర్థానామప్యశేషాణాం తథా తత్తీర్థముత్తమమ్|
తత్ర తీర్థే నరః స్నాత్వా కుర్యాన్నృహరిపూజనమ్||149-15||

స్వర్గే మర్త్యే తలే వాపి తస్య కించిన్న దుర్లభమ్|
ఇత్యాద్యష్టౌ మునే తత్ర మహాతీర్థాని నారద||149-16||

పృథక్పృథక్తీర్థకోటి-ఫలమాహుర్మనీషిణః|
అశ్రద్ధయాపి యన్నామ్ని స్మృతే సర్వాఘసంక్షయః||149-17||

భవేత్సాక్షాన్నృసింహో ऽసౌ సర్వదా యత్ర సంస్థితః|
తత్తీర్థసేవాసంజాతం ఫలం కైరిహ వర్ణ్యతే||149-18||

యథా న దేవో నృహరేరధికః క్వాపి వర్తతే|
తథా నృసింహతీర్థేన సమం తీర్థం న కుత్రచిత్||149-19||


బ్రహ్మపురాణము