బొల్లిని మునుస్వామి నాయుడు గారియొక్క జీవిత చరిత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరామజయం.

మదరాసు గవర్మెంటు యొక్క

ప్రధాన మంత్రిగా యుండిన

శ్రీయుత గౌరవ దివాన్ బహదూర్

బొల్లిని మునుస్వామి నాయుడు

గారియొక్క జీవిత చరిత్రము.


విక్టోరియా జూబిలీ ముద్రాక్షరశాల,

చిత్తూరు.

All rights reserved. 1935

వెల: 0-1-0

మూలాలు[మార్చు]


Public domain
భారత దేశపు చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మ/కృతి కాపీహక్కులకు కాలదోషం పట్టడం వలన ఇప్పుడిది సార్వజనికమైంది. భారతీయ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం అన్ని ఛాయాచిత్రాలు లేక సంస్థ కృతులు ప్రచురించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత (అంటే, 01-01-1958 కంటే ముందువి) సార్వజనికమౌతాయి. రచనల కాపీ హక్కులు రచయితకున్నట్లయితే రచయిత మరణించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత సార్వజనీకమౌతాయి.
Flag of India.svg