బాలకాండము - సర్గము 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే షట్చత్వారింశః సర్గః |౧-౪౬|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

హతేషు తేషు పుత్రేషు దితిః పరమ దుఃఖితా |

మారీచం కాశ్యపం రామ భర్తారం ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౪౬-౧|

హత పుత్రా అస్మి భగవన్ తవ పుత్రైః మహాబలైః |

శక్ర హంతారం ఇచ్ఛామి పుత్రం దీర్ఘ తపో అర్జితం |౧-౪౬-౨|

సా అహం తపః చరిష్యామి గర్భం మే దాతుం అర్హసి |

ఈశ్వరం శక్ర హంతారం త్వం అనుజ్ఞాతుం అర్హసి |౧-౪౬-౩|

తస్యాః తత్ వచనం శ్రుత్వా మారీచః కాశ్యపః తదా |

ప్రత్యువాచ మహాతేజా దితిం పరమ దుఃఖితాం |౧-౪౬-౪|

ఏవం భవతు భద్రం తే శుచిః భవ తపోధనే |

జనయిష్యసి పుత్రం త్వం శక్ర హంతారం ఆహవే |౧-౪౬-౫|

పూర్ణే వర్ష సహస్రే తు శుచిః యది భవిష్యసి |

పుత్రం త్రైలోక్య హంతారం మత్తః త్వం జనయిష్యసి |౧-౪౬-౬|

ఏవం ఉక్త్వా మహా తేజాః పాణినా స మమార్జ తాం |

తం ఆలభ్య తతః స్వస్తి ఇతి ఉక్త్వా తపసే యయౌ |౧-౪౬-౭|

గతే తస్మిన్ నరశ్రేష్ఠ దితిః పరమ హర్షితా |

కుశప్లవం సామాసాద్య తపః తేపే సుదారుణం |౧-౪౬-౮|

తపః తస్యాం హి కుర్వత్యాం పరిచర్యాం చకార హ |

సహస్రాక్షో నరశ్రేష్ఠ పరయా గుణ సంపదా |౧-౪౬-౯|

అగ్నిం కుశాన్ కాష్ఠం అపః ఫలం మూలం తథైవ చ |

న్యవేదయత్ సహస్రాక్షో యచ్ చ అన్యత్ అపి కాంక్షితం |౧-౪౬-౧౦|

గాత్ర సంవాహనైః చైవ శ్రమ అపనయనైః తథా |

శక్రః సర్వేషు కాలేషు దితిం పరిచచార హ |౧-౪౬-౧౧|

పూర్ణే వర్ష సహస్రే దశ ఊనే రఘునందన |

దితిః పరమ సంహృష్టా సహస్రాక్షం అథ అబ్రవీత్ |౧-౪౬-౧౨|

తపః చరంత్యా వర్షాణి దశ వీర్యవతాం వర |

అవశిష్టాని భద్రం తే భ్రాతరం ద్రక్ష్యసే తతః |౧-౪౬-౧౩|

యం అహం త్వత్ కృతే పుత్ర తం ఆధాస్యే జయ ఉత్సుకం |

త్రైలోక్య విజయం పుత్ర సహ భోక్ష్యసి విజ్వరః |౧-౪౬-౧౪|

యాచితేన సురశ్రేష్ట పిత్రా తవ మాహాత్మనా |

వరో వర్ష సస్ర అంతే మమ దత్తః సుతం ప్రతి |౧-౪౬-౧౫|

ఇతి ఉక్త్వా చ దితిః తత్ర ప్రాప్తే మధ్యందిన ఈశ్వరే |

నిద్రయా పహృతా దేవీ పాదౌ కృత్వాథ శీర్షతః |౧-౪౬-౧౬|

దృష్ట్వా తాం అశుచిం శక్రః పాదయోః కృత మూర్ధజాం |

శిరః స్థానే కృతౌ పాదౌ జహాస చ ముమోద చ |౧-౪౬-౧౭|

తస్యాః శరీర వివరం ప్రవివేశ పురందరః |

గర్భం చ సప్తధా రామ చిచ్ఛేద పరమ ఆత్మవాన్ |౧-౪౬-౧౮|

భిద్యమానః తతో గర్భో వజ్రేణ శత పర్వణా |

రురోద సుస్వరం రామ తతో దితిః అబుధ్యత |౧-౪౬-౧౯|

మా రుదో మా రుదః చ ఇతి గర్భం శక్రో అభ్యభాషత |

బిభేద చ మహాతేజా రుదంతం అపి వాసవః |౧-౪౬-౨౦|

న హంతవ్యం న హంతవ్యం ఇతి ఏవం దితిః అబ్రవీత్ |

నిష్పపాత తతః శక్రో మాతుర్ వచన గౌరవాత్ |౧-౪౬-౨౧|

ప్రాంజలిః వజ్ర సహితో దితిం శక్రో అభ్యభాషత |

అశుచిః దేవి సుప్తా అసి పాదయోః కృత మూర్ధజా|౧-౪౬-౨౨|

తత్ అంతరం అహం లబ్ధ్వా శక్ర హంతారం ఆహవే |

అభిందం సప్తధా దేవి తన్ మే త్వం క్షంతుం అర్హసి |౧-౪౬-౨౩|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే షట్చత్వారింశః సర్గః |౧-౪౬|