బాలకాండము - సర్గము 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే పఞ్చత్రింశః సర్గః |౧-౩౫|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఉపాస్య రాత్రి శేషం తు శోణా కూలే మహర్షిభిః |

నిశాయాం సుప్రభాతాయాం విశ్వామిత్రో అభ్యభాషత |౧-౩౫-౧|

సుప్రభాతా నిశా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే |

ఉత్తిష్ఠ ఉత్తిష్ఠ భద్రం తే గమనాయ అభిరోచయ |౧-౩౫-౨|

తత్ శ్రుత్వా వచనం తస్య కృత్వా పౌర్వ ఆహ్ణిక క్రియః |

గమనం రోచయామాస వాక్యం చ ఇదం ఉవాచ హ |౧-౩౫-౩|

అయం శోణః శుభ జలో గాధః పులిన మణ్డితః |

కతరేణ పథా బ్రహ్మన్ సంతరిష్యామహే వయం |౧-౩౫-౪|

ఏవం ఉక్తః తు రామేణ విశ్వామిత్రో అబ్రవీత్ ఇదం |

ఏష పంథా మయా ఉద్దిష్టో యేన యాంతి మహర్షయః |౧-౩౫-౫|

ఏవం ఉక్త్వా మహర్షయో విశ్వమిత్రేణ ధీమతా |

పశ్యంతః తే ప్రయాతా వై వనాని వివిధాని చ |౧-౩౫-౬|

తే గత్వా దూరం అధ్వానం గతే అర్ధ దివసే తదా |

జాహ్నవీం సరితాం శ్రేష్ఠాం దదృశుర్ ముని సేవితాం |౧-౩౫-౭|

తాం దృష్ట్వా పుణ్య సలిలాం హంస సారస సేవితాం |

బభూవుర్ మునయః సర్వే ముదితా సహ రాఘవాః |౧-౩౫-౮|

తస్యాః తీరే తతః చక్రుః తే ఆవాస పరిగ్రహం |

తతః స్నాత్వా యథా న్యాయం సంతర్ప్య పితృ దేవతాః |౧-౩౫-౯|

హుత్వా చైవ అగ్నిహోత్రాణి ప్రాశ్య చ అమృతవత్ హవిః |

వివిశుర్ జాహ్నవీ తీరే శుభా ముదిత మానసాః |౧-౩౫-౧౦|

విశ్వామిత్రం మహాత్మానం పరివార్య సమంతతః |

విష్టితాః చ యథా న్యాయం రాఘవో చ యథా అర్హం |

సంప్రహృష్ట మనా రామో విశ్వామిత్రం అథ అబ్రవీత్ |౧-౩౫-౧౧|

భగవన్ శ్రోతుం ఇచ్ఛామి గఙ్గాం త్రి పథ గాం నదీం |

త్రైలోక్యం కథం ఆక్రమ్య గతా నద నదీపతిం |౧-౩౫-౧౨|

చోదితో రామ వాక్యేన విశ్వామిత్రో మహామునిః |

వృద్ధిం జన్మ చ గంగాయా వక్తుం ఏవ ఉపచక్రమే |౧-౩౫-౧౩|

శైలేంద్రో హిమవాన్ రామ ధాతూనాం ఆకరో మహాన్ |

తస్య కన్యా ద్వయం రామ రూపేణ అప్రతిమం భువి |౧-౩౫-౧౪|

యా మేరు దుహితా రామ తయోర్ మాతా సుమధ్యమా |

నామ్నా మేనా మనోజ్ఞా వై పత్నీ హిమవతః ప్రియా |౧-౩౫-౧౫|

తస్యాం గంగ ఇయం అభవత్ జ్యేష్ఠా హిమవతః సుతా |

ఉమా నామ ద్వితీయా అభూత్ కన్యా తస్య ఏవ రాఘవ |౧-౩౫-౧౬|

అథ జ్యేష్ఠాం సురాః సర్వే దేవ కార్య చికీర్షయా |

శైలేంద్రం వరయామాసుః గంగాం త్రి పథ గాం నదీం |౧-౩౫-౧౭|

దదౌ ధర్మేణ హిమవాన్ తనయాం లోక పావనీం |

స్వచ్ఛంద పథ గాం గంగాం త్రైలోక్య హిత కామ్యయా |౧-౩౫-౧౮|

ప్రతిగృహ్య త్రిలోక అర్థం త్రిలోక హిత కాంక్షిణః |

గంగాం ఆదాయ తే అగచ్ఛన్ కృతార్థేన అంతరాత్మనా |౧-౩౫-౧౯|

యా చ అన్యా శైల దుహితా కన్యా ఆసీత్ రఘునందన |

ఉగ్రం సువ్రతం ఆస్థాయ తపః తేపే తపోధనా |౧-౩౫-౨౦|

ఉగ్రేణ తపసా యుక్తాం దదౌ శైలవరః సుతాం |

రుద్రాయ అప్రతిరూపాయ ఉమాం లోక నమస్కృతాం |౧-౩౫-౨౧|

ఏతే తే శైల రాజస్య సుతే లోక నమస్కృతే |

గంగా చ సరితాం శ్రేష్ఠా ఉమాదేవీ చ రాఘవ |౧-౩౫-౨౨|

ఏతత్ తే సర్వం ఆఖ్యాతం యథా త్రి పథ గామినీ |

ఖం గతా ప్రథమం తాత గతిం గతిమతాం వర |౧-౩౫-౨౩|

స ఏషా సుర నదీ రమ్యా శైలేంద్ర తనయా తదా |

సుర లోకం సమారూఢా విపాపా జల వాహినీ |౧-౩౫-౨౪|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే పఞ్చత్రింశః సర్గః |౧-౩౫|