బాలకాండము - సర్గము 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే పఞ్చదశః సర్గః |౧-౧౫|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

మేధావీ తు తతో ధ్యాత్వా స కిఙ్చిత్ ఇదం ఉత్తరం |

లబ్ధ సఙ్జ్ఞః తతః తం తు వేదజ్ఞో నృపం అబ్రవీత్ |౧-౧౫-౧|

ఇష్టిం తేఽహం కరిష్యామి పుత్రీయాం పుత్ర కారణాత్ |

అథర్వ సిరసి ప్రోక్తైః మంత్రైః సిద్ధాం విధానతః |౧-౧౫-౨|

తతః ప్రాక్రమత్ ఇదం ఇష్టిం తాం పుత్రీయాం పుత్ర కారణాత్ |

జుహావ అగ్నౌ చ తేజస్వీ మంత్ర దృష్టేన కర్మణా |౧-౧౫-౩|

తతో దేవాః స గంధర్వాః సిద్ధాః చ పరమ ఋషయః |

భాగ ప్రతిగ్రహార్థం వై సమవేతా యథావిధి |౧-౧౫-౪|

తాః సమేత్య యథా న్యాయం తస్మిన్ సదసి దేవతాః |

అబ్రువన్ లోక కర్తారం బ్రహ్మాణం వచనం తతః |౧-౧౫-౫|

భగవన్ త్వత్ ప్రసాదేన రావణో నామ రాక్షసః |

సర్వాన్ నో బాధతే వీర్యాత్ శాసితుం తం న శక్నుమః |౧-౧౫-౬|

త్వయా తస్మై వరో దత్తః ప్రీతేన భగవన్ తదా |

మానయంతః చ తం నిత్యం సర్వం తస్య క్షమామహే |౧-౧౫-౭|

ఉద్వేజయతి లోకాన్ త్రీన్ ఉచ్ఛ్రితాన్ ద్వేష్టి దుర్మతిః |

శక్రం త్రిదశ రాజానం ప్రధర్షయితుం ఇచ్ఛతి |౧-౧౫-౮|

ఋషీన్ యక్షాన్ స గంధర్వాన్ అసురాన్ బ్రాహ్మణాన్ తథా |

అతిక్రామతి దుర్ధర్షో వర దానేన మోహితః |౧-౧౫-౯|

నైనం సూర్యః ప్రతపతి పార్శ్వే వాతి న మారుతః |

చలోర్మిమాలీ తం దృష్ట్వా సముద్రోఽపి న కంపతే |౧-౧౫-౧౦|

తన్ మహన్నో భయం తస్మాత్ రాక్షసాత్ ఘోర దర్శనాత్ |

వధార్థం తస్య భగవన్ ఉపాయం కర్తుం అర్హసి |౧-౧౫-౧౧|

ఏవం ఉక్తః సురైః సర్వైః చింతయిత్వా తతోఽబ్రవీత్ |

హంతా అయం విదితః తస్య వధోపాయో దురాత్మనః |౧-౧౫-౧౨|

తేన గంధర్వ యక్షాణాం దేవతానాం చ రక్షసాం |

అవధ్యోఽస్మి ఇతి వాగుక్తా తథేతి ఉక్తం చ తన్ మయా |౧-౧౫-౧౩|

న అకీర్తయత్ అవజ్ఞానాత్ తత్ రక్షో మానుషాం తదా |

తస్మాత్ స మానుషాత్ వధ్యో మృత్యుః న అన్యోఽస్య విద్యతే |౧-౧౫-౧౪|

ఏతత్ శ్రుత్వా ప్రియం వాక్యం బ్రహ్మణా సముదాహృతం |

దేవా మహర్షయః సర్వే ప్రహృష్టాః తే అభవన్ తదా |౧-౧౫-౧౫|

ఏతస్మిన్ అనంతరే విష్ణుః ఉపయాతో మహాద్యుతిః |

శఙ్ఖ చక్ర గదా పాణిః పీత వాసా జగత్పతిః |౧-౧౫-౧౬|

వైనతేయం సమారూహ్య భాస్కర తోయదం యథా |

తప్త హాటక కేయూరో వంద్యమానః సురోత్తమైః |౧-౧౫-౧౭|

బ్రహ్మణా చ సమాగమ్య తత్ర తస్థౌ సమాహితః |

తం అబ్రువన్ సురాః సర్వే సమభిష్టూయ సంనతాః |౧-౧౫-౧౮|

త్వాం నియోక్ష్యామహే విష్ణో లోకానాం హిత కామ్యయా |

రాజ్ఞో దశరథస్య త్వం అయోధ్య అధిపతేః విభోః |౧-౧౫-౧౯|

ధర్మజ్ఞస్య వదాన్యస్య మహర్షి సమ తేజసః |

అస్య భార్యాసు తిసృషు హ్రీ శ్రీ కీర్తి ఉపమాసు చ |౧-౧౫-౨౦|

విష్ణో పుత్రత్వం ఆగచ్ఛ కృత్వా ఆత్మానం చతుర్విధం |

తత్ర త్వం మానుషో భూత్వా ప్రవృద్ధం లోక కణ్టకం |౧-౧౫-౨౧|

అవధ్యం దైవతైః విష్ణో సమరే జహి రావణం |

స హి దేవాన్ స గంధర్వాన్ సిద్ధాన్ చ ఋషి సత్తమాన్ |౧-౧౫-౨౨|

రాక్షసో రావణో మూర్ఖో వీర్య ఉద్రేకేణ బాధతే |

ఋషయః చ తతః తేన గంధర్వా అప్సరసః తథా |౧-౧౫-౨౩|

క్రీడయంతో నందన వనే రైఉద్రేణ వినిపాతితాః |

వధార్థం వయం ఆయాతాః తస్య వై మునిభిః సహ |౧-౧౫-౨౪|

సిద్ధ గంధర్వ యక్షాః చ తతః త్వాం శ్రరణం గతాః |

త్వం గతిః పరమా దేవ సర్వేషాం నః పరంతపః |౧-౧౫-౨౫|

వధాయ దేవ శతౄణాం నృణాం లోకే మనః కురు |

ఏవం స్తుతస్తు దేవేశో విష్ణుః త్రిదశః పుంగవః |౧-౧౫-౨౬|

పితామహ పురోగాన్ తాన్ సర్వ లోక నమస్కృతః

అబ్రవీత్ త్రిదశాన్ సర్వాన్ సమేతాన్ ధర్మ సంహితాన్ |౧-౧౫-౨౭|

భయం త్యజత భద్రం వో హితార్థం యుధి రావణం |

స పుత్ర పౌత్రం స అమాత్యం స మిత్ర జ్ఞాతి బాంధవం |౧-౧౫-౨౮|

హత్వా క్రూరం దురాధర్షం దేవ ఋషీణాం భయావహం |

దశ వర్ష సహస్రాణి దశ వర్ష శతాని చ |౧-౧౫-౨౯|

వత్స్యామి మానుషే లోకే పాలయన్ పృధ్వీం ఇమాం |

ఏవం దత్వా వరం దేవో దేవానాం విష్ణుః ఆత్మవాన్ |౧-౧౫-౩౦|

మానుషే చింతయామాస జన్మభూమిం అథ ఆత్మనః |

తతః పద్మ పలాశాక్షః కృత్వా ఆత్మానం చతుర్విధం |౧-౧౫-౩౧|

పితరం రోచయామాస తదా దశరథం నృపం |

తదా దేవ ఋషి గంధర్వాః స రుద్రాః స అప్సరో గణాః |

స్తుతిభిః దివ్య రూపాభిః తుష్టువుః మధుసూదనం |౧-౧౫-౩౨|

తం ఉద్ధతం రావణం ఉగ్ర తేజసం

ప్రవృద్ధ దర్పం త్రిదశేశ్వర వర ద్విషం |

విరావణం సాధు తపస్వి కణ్టకం

తపస్వినాం ఉద్ధర తం భయావహం |౧-౧౫-౩౩|

తమేవ హత్వా స బలం స బాంధవం

విరావణం రావణం ఉగ్ర పౌరుషం |

స్వర్ లోకం ఆగచ్ఛ గత జ్వరః చిరం

సురేంద్ర గుప్తం గత దోష కల్మషం |౧-౧౫-౩౪|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే పఞ్చదశః సర్గః |౧-౧౫|