బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/...?

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

...............?

       నోరు విడబడు తున్నదయ్యా,
                    గొంతులో,

           జీర తెగిపోతున్నదయ్యా!
              మాట లిపుడిపుడేను
              నోట పడుతున్నాను,
              పాట లేమైనాను
              పాడగలనేమోను! ||నోరు||

           మూగనయ్యే నంచు
           రాగమే రాదంచు
           యేగతౌనో, యంచు
           నెంతొ దిగులాయెగా! ||నోరు||

              పుట్టినందుకు ఫలము
              పొందగల నేమోను
              అచ్ఛారె! యని నీవె
              మెచ్చగల వేమోను!

           నోరువిడబడుతున్నదయ్యా,
                     గొంతులో
           జీర తెగిపోతున్నదయ్యా!