బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/సంవత్సరాది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సంవత్సరాది

బాలభాస్కరా! అపుడే
వచ్చిన ఉగాదియంచు
బంగరు కిరణాల దుస్తు
 లంగడు మరఉచు కలుకుచు !

గల గల మని వీచెడు చిఱు
గాలిపాట కలరియాడు
మావియాకులార ! మఱచి
పోవుదురే యింతలోనె
బన్నుండి భవద్ధర్శన
మ్ము;న బ్రహ్మానందమ్మును
గను ముద్దుల నాబిడ్డను ?

తోరణాల దూర నేగు
తొందరలో నున్నమిమ్మి
నాపబోను, లోలోననె
యావేదన నడచికొనెద !

వేపకొమ్మలార ! నాల్గు
వేళల నా బిడ్డపైని
ప్రాణవాయువులను వీచి
బ్రదికించెద రనుకొంటిని !?

కాని శాస్త్రసిద్ధాంతము
కందని యొక మహాశక్తి
నాదుబిడ్డ గొంపోయెను
మీ దేమున్నది పాపము !

మినుకు మినుకు మినుకు మనుచు
మింటమెరయ చుక్కలార !
చెప్ప రేల మీలో నా
చిన్ని తల్లియెవ్వరొక్కొ ?

చెప్పవద్దులే వరాల
కుప్పను కాపాడి మరల
నప్పగింపు డీ స్వర్గము
నందున మా కంతె చాలు !

అమృతకిరణ కన్నె మంగ
శప్రద బ్రదికింప జాల

నైతి నంచు సిగ్గు జెంది
యధోగతిని బోఇతివే ?

చాలును నీలాంఛనమ్ము
లేల ? నేడు గాక యున్న
రేపైనను రావొక్కో
నీపన జగ మెఱుగనిదే ?

కన్నకడుప యేమి, నీకు
కలుగు నెట్టు లహర్నిశ్లు
కనలి పొక్కజేయు వాదు
కడుపుమంటవలెని తపన ?

పోయినవత్సరపు సుఖము
బుల్లితల్లితోనె పోవ
నూరనసంవత్సరాది
నీతీరున వగవనాయె ! !

                   -----

నడమంత్రపు సిరి

కోయి లొకసా రొచ్చి కూసిపోయింది
 మాయవానలు లోకమంత ముంచినవి