బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/విహారము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విహారము

కొండకోనల నదుల వనముల
నెండచొరని నికుంజ గృహముల
పండువౌ నెమ్మదికి నీతో
       పడతి! తిఱుగాడన్‌.

మండజేసెడు మండువేసవి
యెండసైతము నీవు నాదగు
దండ నుండగ సుకమునిచ్చును
       పండు వెన్నెలటుల్‌.

పండు ఫలములు పూవు దేనెలు
నిండు నమృతము రుచులతోడను
నిండువలపున బ్రకృతిసుందరి
       తాండవము సల్పున్‌.

గండుకోయిల పాట విని కం
తుండు ప్రేమోత్సాహ రభసత
తాండవింపగ పొంగి నాయెద
      తప్పటలు జరచున్‌.