బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/మాయమైపోతె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

        మది గల తమిమంటలార
        వదలని బిగికౌగిట ని
        న్నెద నెద గదియించెడు సం
        పదకు పెట్టి పుట్టనైతి !

        సొగసు గుల్కు నీదు ముద్దు
        మొగము గాంచి మది వేచెడు
        వగపు మరచి వలపుకలిమి
        నగుటుండునె యీ జన్మకు ?

        కలలోనైనను కనుపడి
        చెలియా, యీ దీనుని మది
        యలజడి యంతయు బోవన్
        కలసి వలపు దీర్చలేవె ?


మాయమైపోతె

        గువరో యింతలో మాయమైపోతే
        మాటాడకుండనే మాయమైపోతే,
        మల్లెపూజాడలనె మాయమైనావె,
        మనుగొట్టి కనులలో మాయమైపోతే ?

        మండు వేసవిటెండ పండువెన్నెలయట్లు
        భావించి నీకునై పరుగెత్తి వచ్చితినె
             మగువరో! యింతలో మాయమైపోతే ?

        నోరార దాహమున కోరికల నువ్విళ్ళ
        నూరి ప్రాణము నిల్పి పారి వచ్చితినే
             మగువరో! యింతలో మాయమైపోతే ?

        వడదాక నెమ్మేను వడిపోయి తరువట్లు
        కడగండ్లు దీర్తు వని వడిలేచి వచ్చితినె
             మగువరో! యింతలో మాయమైపోతే ?

        ఇంత మోసము జేయ నింతి నీ కేలనే
        భ్రాంతి గొన్నందులకు వంతగూర్చితివే
             మగువరో యింతలో మాయమైపోతే ?