బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/నా ముక్తి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

జీవయాత్ర

   ఈ మహాసముద్రమ్ములో నెన్నియెన్ని
      తీరముల జేరవలయునో క్రూరమౌతు
      పాను లెన్నెన్ని గడవగావలెనొ బేల !
      ఇల్లలకగానె పండగా యేమె చెపుమ ?

   నమ్మదగ్గదికాదు సంద్రమ్ముతీరు
      పడవ వోటిది తిన్నగా గడపగల్గు
      నావికుడు వోయె చుక్కాని నీవె చేత
      బూని నెగ్గింపు మీయాత్ర! పన లేడె ?

నా ముక్తి

      బతుకుబరువు మోయలేక
      చితికి చివికి డస్సె వాడి
      పికరుపుట్టి పారిపోయి
      ఒకడనె యేతోటలోనొ

పాటబాడు తుండగ నా ప్రాణి దాటి యేగేనా ?
ప్రాణిదాటి యేగుతుండ పాట నోట మోగేనా ?

        పాపఫలము నెత్తణచగ
        బతుకు తెరువు వేరులేక
        దాసుడనై దాంపత్యపు
        తళుకు లొలక చిట్టితొ స
య్యాటలాడు తుండగ నా ఆయువు ముగిసేనా ?
ఆయువుముగిసే అదునుకు ఆటలలో ఎగసేనా ?

        కత్తిపోట్లు తిని తిని కడు
        గాయమైన పేదగుండె
        బీతువోవ పరవశాన
        ప్రియమారగ నాచిట్టిని
కౌగిలించుకుండగ నాకాయము సురిగేనా ?
కాయము సురిగేవేళకు కౌగిలిలో కరిగేనా ?

క్రాస్ పరీక్ష

    వు కనుబొమ లిటె చిట్లించగానె
       తనువు కంపిల్లి గుండెలు తల్లడిల్లి
      "వాకుధోరణి" గల న్యాయవాది నయ్యు
       మొదటిమాటలోనే తెల్లమొగము వేతు