బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/గోపికా గీతలు-2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బ్రతికింపను చంపన్‌ కృష్ణా!
     భారము నీదేరా కృష్ణా!
నీపై మోహము నో కృష్ణా!
     నిలుపగ లేనోయీ కృష్ణా!

గోపికా గీతలు

2

చిలిపి చేష్టలు జేయ1[1]
చెట్టునకు గట్టిరా2[2]
చిన్ని నాముద్దు కృష్ణా!
               నిన్నో
       చిన్ని నాముద్దు కృష్ణా!
    
     శ్రీకృష్ణ నిను నన్ను
     జేర్చి 3[3]చెట్టున గట్ట
     చిలిపి చేష్టల జేతురా
               యెన్నో
        చిలిపి చేష్టల జేతురా!

1[4]చిలిపిచేష్టల జేయ
2[5]చెట్టునకు గట్టిరా
చిన్ని నాముద్దు కృష్ణా
           నిన్నో
   చిన్ని నాముద్దు కృష్ణా!

గోపికా గీతలు

3

లుపు తీయునంతలోనె
తత్తర మదియేల నోయి?
తలుపుదీతు వీలు జూచి
     తాళుము కృష్ణా!
          కొంతసేపు
     తాళుము కృష్ణా!

పతి నిద్దుర వోవలేదు
మతి సందియ మొందె నేమొ,

  1. 1. జేస్తె
  2. 2. చెట్టుకూ గట్టార
  3. 3. చెట్టుకు గడితె
  4. 1. చిలిపిచేష్టలు జేస్తె
  5. 2. చెట్టుకూ గట్టార