బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/కనుమూత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గొంతెమ కోరికలు

కడవలతో ముంచి పారబోయం
గలవె కడలి నీళ్ళన్నియు మాలీ?
చేతుల దేకుచు హిమాలయాగ్రము
జేరంగలవే కుంటిముదుసలీ?
పైపై వలపుననే, ప్రియా, ప్రణయ
పారావారము దాటంగలవే?
కర్మలచేతనె యీశ్వరరూపము
గాంచంగలవే ఛాందసోత్తమా?

కనుమూత

కోడెత్రాచు కనుల కూసమ్ము మూసె
మృగరాజుకన్నుల మూయించె నెండ
ముద్దియ నెమ్మోము మూసె ముసుంగు
కవిచంద్రు మోహాంధకారమ్ము మూసె.