బంటు రీతి కొలువు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


బంటు రీతి కొలువు (రాగం: హంసనాదం) (తాళం : ఆది)
పల్లవి

బంటు రీతి కొలువు ఈయవయ్య రామా | (బంటు)


అనుపల్లవి

తుంట వింటి వాని మొదలైన మదా- |

దుల గొట్టి నేల గూల జేయు నిజ || (బంటు)


చరణం

రోమాంచ మను ఘన కంచుకము |

రామ భక్తుడను ముద్ర బిళ్ళయు ||

రామ నామ మను వర ఖడ్గ మివి |

రాజిల్లు నయ్య త్యాగరాజుని కే || (బంటు)


banTu reeti kOlu (Raagam: hamsanaadam) (Taalam: aadi)
pallavi

banTu reeti kOlu viyavaiyya raama | (banTu)


anupallavi

tuNTa viNTi vaani modalaina madaa- | dula goTTi nela goola jEyu nija || (banTu)


caraNam

rOmaanca manu ghana kancukamu | raama bhaktuDanu mudra biLLayu || raama naama manu vara khaDga mivi | raajillu naiyya tyaagaraajuni kE || (bunTu)