ప్రథమ స్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అనుక్రమణిక


 1. ప్రథమ స్కంధ ఉపోద్ఘాతము
 2. కృతిపతి నిర్ణయము
 3. గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
 4. షష్ఠ్యంతములు
 5. కథాప్రారంభము
 6. నైమిశారణ్య వర్ణనము
 7. శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
 8. కథా సూచనంబు
 9. ఏకవింశత్యవతారములు
 10. శుకుడుభాగవతంబుజెప్పుట
 11. వ్యాసచింత
 12. నారదాగమనంబు
 13. నారదుని పూర్వకల్పము
 14. నారదునికి దేవుడుదోచుట
 15. కుంతి పుత్రశోకంబు
 16. అశ్వత్థామని తెచ్చుట
 17. అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
 18. కుంతి స్తుతించుట
 19. ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
 20. భీష్మనిర్యాణంబు
 21. ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
 22. గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
 23. కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
 24. గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
 25. పరీక్షిజ్జన్మంబు
 26. విదురాగమనంబు
 27. ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
 28. నారదునిగాలసూచనంబు
 29. యాదవులకుశలంబడుగుట
 30. కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
 31. పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
 32. పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
 33. గోవృషభ సంవాదంబు
 34. కలినిగ్రహంబు
 35. ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
 36. పరీక్షిత్తు వేటాడుట
 37. శృంగి శాపంబు
 38. పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
 39. శుకముని యాగమనంబు
 40. శుకునిమోక్షోపాయంబడుగట
 41. పూర్ణి