భాషా లింకులు లేని పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

క్రింది పేజీల నుండి ఇతర భాషా వికీలకు లింకులు లేవు:

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 16:34, 7 ఆగస్టు 2020న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. ''తెలుగుబాల!'' శతకం
 2. 'కో ఈ హస్ రహ్ హై' ' కో ఈ రో రహా హై'
 3. 1. మంగళాచరణము మరియు ఇష్టదేవతా స్తుతి
 4. 1. ముగ్గురు మనువుల వృత్తాంతము
 5. 1. విదురుండు తీర్థయాత్ర సేయుట
 6. 1. విదురుని తీర్థయాత్ర
 7. 10. అర్జునుండు పుత్త్రఘాతి యగు నశ్వత్థామ నవమానించుట
 8. 10. బ్రహ్మకు శ్రీమన్నారాయణుని వరప్రదానము
 9. 11. ప్రహ్లాదచరిత్ర ప్రారంభము - ప్రహ్లాదుని భక్తి పారమ్యము
 10. 11. శ్రీకృష్ణుం డుత్తరా గర్భస్థుండగు పరీక్షితునిఁ దన చక్రంబుచే రక్షించుట
 11. 11. శ్రీమన్మహాభాగవత స్వరూపము మఱియు శ్రీమన్నారాయణుని నిరంజనత్వము
 12. 12. కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట
 13. 12. స్కంధాంతము
 14. 13. ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణ సహితుండై అంపశయ్య నున్న భీష్ముని కడకేఁగుట
 15. 14. భీష్ముడు శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట
 16. 15. శ్రీకృష్ణుండు ద్వారకా నగరమున కేగుట
 17. 16. ఉత్తరాదేవికి పరీక్షిత్తు జన్మించుట
 18. 17. గాంధారీ ధృతరాష్ట్రులు దేహత్యాగము సేయుట
 19. 18. ధర్మరాజు దుర్నిమిత్తంబులం గని చింతించుట
 20. 1857 ముస్లింలు
 21. 19. అర్జునుండు ద్వారక నుండి వచ్చి ధర్మరాజునకుఁ గృష్ణనిర్యాణమును గూర్చి తెలియజెప్పుట
 22. 2. విదురుం డుద్ధవుం గని కృష్ణాదుల వృత్తాంత బడుగుట
 23. 2. శుకుఁడు పరీక్షిత్తునకు భక్తిమార్గంబె ముఖ్యంబని తెలుపుట
 24. 2. సుకవి స్తుతి
 25. 20. ధర్మరాజు పరీక్షిన్మహారాజునకుఁ బట్టంబుఁ గట్టి మహాప్రస్థానంబున కరుగుట
 26. 21. పరీక్షిన్మహారాజు భూ, ధర్మదేవతల సంవాదం బాలకించుట
 27. 22. కలిపురుషుండు ధర్మదేవతను దన్నుట
 28. 23. పరీక్షిన్మహారాజు కలిని నిగ్రహించి ధర్మపరిపాలనంబు సేయుట
 29. 24. పరీక్షిన్మహారాజు శృంగి వలన శాపంబు నొందుట
 30. 25. పరీక్షి న్మహారాజు విప్రళాపంబు నెఱింగి ప్రాయోపవిష్ణుం డగుట
 31. 26. శుకమహర్షి పరీక్షిన్మహారాజు నొద్ద కేతెంచుట మఱియు స్కంధాంతము
 32. 3. కుకవినింద
 33. 3. నారదుండు బ్రహ్మను బ్రపంప ప్రకారం బడుగుట
 34. 3. బ్రహ్మ-నారదుల సంవాదము
 35. 3. విదుర మైత్రేయుల సంవాదము
 36. 4. కావ్యనిర్మాణప్రేరణము
 37. 4. బ్రహ్మదేవుఁడు నారదునకు విష్ణుతత్త్వంబు నెఱుకపఱచుట
 38. 4. శ్రీమన్నారాయణుని లీలావతారముల యభివర్ణనము
 39. 5. గ్రంథకర్త యొక్క వంశ వర్ణనము మరియు మాతృస్తుతి
 40. 5. గ్రంథకర్తృ వంశ వర్ణనము
 41. 5. పరీక్షిత్తుఁడు శుకునిఁ బ్రపంచోద్భవాదికం బడుగుట
 42. 5. శ్రీమన్నారాయణుని లీలావతారముల అభివర్ణనము
 43. 6. బ్రహ్మ తపంబునకు మెచ్చి శ్రీమన్నారాయణుఁడు వరంబిచ్చుట మఱియు స్కంధాంతము
 44. 6. బ్రహ్మకు శ్రీమన్నారాయణుని వరప్రదానము మఱియు స్కంధాంతము
 45. 6. శ్రీమన్నారాయణుని లీలావతారముల అభివర్ణనము-2
 46. 6. షష్ట్యంతములు
 47. 7. విష్ణుమాయా మహిమము మఱియు విష్ణుపారమ్యము
 48. 8. పరీక్షిత్తుఁడు శుకుని ప్రపంచోద్భవాదికం బడుగుట
 49. 8. వ్యాసుని కడకు నారదుండు వచ్చి యూఱడించి యుపదేశించిన ప్రకారము
 50. 8. వ్యాసుని కడకు నారదుండు వచ్చుట

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.