పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/అప్సరావిర్భావము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అప్సరావిర్భావము

తెలుగు భాగవతము (మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-262-వ.)[మార్చు]

మఱియునుం గొండకవ్వంబునం గడలి మథింప నప్సరోజనంబు జనించె నంత.

(తెభా-8-263-క.)[మార్చు]

క్రొ క్కారు మెఱుఁగు మేనులు
గ్రి క్కిరిసిన చన్నుఁగవలుఁ గ్రిస్సిన నడుముల్
పి క్కటిలి యున్న తుఱుములుఁ
క్కని చూపులును దివిజతులకు నొప్పెన్.

(తెభా-8-264-వ.)[మార్చు]

వెండియు నా రత్నాకరంబు నందు సుధాకరుం డుద్భవించి; విరించి యనుమతంబునఁ దన యథాస్థానంబునం బ్రవర్తించుచుండె; నంత.
 : : 21-05-2016: : గణనాధ్యాయి 13:36, 19 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)