పెద్దబాలశిక్ష

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు.


పెద్దబాలశిక్ష.ఇది బాలురకత్వంతోపయుక్తంబగు న

టుల నూతనముగా సంగతులు ౩౬ న్ను

ప్రశ్నలు ౨౬ న్ను జేర్చి

అమరంబేడు

రంగస్వామి మొదలారి వారిపూమగళ్ విలాసముద్రాక్షరశాలయందు

ముంద్రింపించి ప్రచురింపఁ బడియె.

చెన్నపురి. వెల అణా 4

1901 సం.

Door No 21 Thripalystreet Madras

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.