పుట:Womeninthesmrtis026349mbp.pdf/44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


దృష్టిలో రజస్వలా వివాహము పరాశర--------------నత్యంతము గర్హ్యమైనట్లు కాన్పింపదు. ------

    కామమారణాల్తిష్ఠేత్దృహే-----------
    వచైనాం ప్రయచ్ఛేత్తగుణహీణా--------

(మను 9-89)

(కన్యామరణాన్తము పితృగృహ ---------------యామెను గుణహీనుని -------------) అని మనుస్మృతి చెప్పుచున్నది. గుణహీనునకు ------------- యీశ్లోకము చెప్పబడియున్నను గునహీనుడే కాని లభింపనపుడు కన్య ఋతుమతియైనని తండ్రిది దోషముకాదని దీనినిబట్టి యూహించుటకు వీలున్నది. ఋతుమతియైన మూడేండ్ల వఱకును కన్య వేచియుండవచ్చుననుట యిట్టి పరిస్థితులలోనే యని యన్వయించు కొనవచ్చును. ఎదియెట్లున్నను సామాన్యముగ వివాహముచేయవలసిన వయస్సు మనువు నభిప్రాయములో కూడ రజస్వల కాకపూర్వమే. మనువు స్త్రీ పురుష సంతతులకు చేయవలసిన కర్మలను జెప్పుచు పురుషుని యుపనయనమునకు బదులుగ స్త్రీ వివాహమును చెప్పుటచేతనే స్త్రీ కెనిమిదవయేట వివాహము చేయవలసినదని మనువు భావించినట్లు తెలియుచున్నది.

వైవాహికీ విధి: స్త్రీణాం సంస్కారోవైదికస్మృత:

(మను 2-67)