పుట:VrukshaSastramu.djvu/84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదిపుష్పమంజరి:- నీటి లోపలనుండి దీర్ఘమౌకాడపైకి వచ్చును. కాడ చివర నొక్కటే పుష్పముగలదు. పుష్పము వికసింపక మొగ్గగా నున్నప్పుడు నీళ్ళలోనే యుండును.

పుష్పకోశము:- రక్షక పత్రములు 4. నిడివి చౌకపు నాకారము. అడుగు ఆకు పచ్చగాను పైన తెల్లగా నుండును. నీచము.

దళవలయము:- ఆకర్షణ పత్రములు అసంఖ్యములు వృంతాశ్రితము తెల్లగా నుండును.

కింజల్కములు:- అసంఖ్యములు వెలుపల నున్నవి. వెడల్పుగాను ఆకర్షణ పత్రముల వలెను మాఱియు నుండును. వృంతాశ్రితము.

అండకోశము:- పుష్పపళ్ళెరములో దిగియున్నది. ఉచ్చము. చాల గదులు గలవు. ఒక గదు లో జాలగింజలుగలవు. కుడ్యసంయోగము గింజలకు బీజ పుచ్ఛముగలదు. కాయ కండకాయ.

కలువయు దామరయు నొకకుటుంబము లోనివే. ఈ కుటుంబపు మొక్కలన్నియు నీళ్ళలోనె పెరుగును. ఆకుల యొక్కయు పుష్పముల యొక్కయు గాడలు మిక్కిలి పొడుగుగా నుండును. వీని యందు గాలి యుండుటకు సొరంగములుకలవు. వీనిలో బుష్స్పములు పూచెడు కాడకు నొక్కటే పుష్పముండును. ఇందు నాకర్షణ పత్రమును కింజల్కములును బెక్కులు గలవు. అండాశయములు కూడ జాల యున్నవి. వీని గదులలో సన్నిగోడలనుండియు గింజలు పుట్టుచున్నవి.