పుట:Vijaya-Nagara-Samrajyamu.pdf/351

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

7

7 0 2 0 1 0 1-6 0 12 0 2 0 2 0 2 . 4 0 2 0 6 0 2 0 0 2 8 2 నీలిళాస్త్రవ 0 0 0 2 4 1 . 2 0 6 సాధురక్షక శతకము గ్రామ్యభాషా ప్రయోగ నిబం కుమార నీలిరత్నావళి ధనము కుమార శతకము ఆంధ్రభాషాస్వము లోక పొవనశతకము ఆంధ్రభాషాభూషణము నరసింహశతకము ఆంధ్రశబ్దచింతామణి భాస్కరశతకము కుమారి శతకము మత గ్రంథములు. వేంక టేశ్వర శతకము 4 వృత్తి ప్రభాకరము మాతృశతకము వేదాంతము మానసబోధశతకము శానవాశిష్టము ముకుందశతకము శైవ సిద్ధాంత సంగ్రహము నుమతిశతకము శివకర్డాన్పుతము తత్వోప దేశము భర్తృహరిశత్వకత్రయ బ్రహలేగ్క స్తవము నీతిక థాసుగ్రహము శ్రాతా న్యేవ శైవచిహ్నాని రామలింగేశ శతకము చతుర్వేద తాత్పర్య సంగ్రహం1 భోగినీ దండకము పంచరత్న స్తుతి కుక్కు కేశ్వర 'సర్వేశిషప్రసన్నా కలువాయిశతకము శ్రాత మేవహిధారణంలింగస్యం కాళహస్తీశ్వర శతకము 2 | భగవద్గీతలు (టీకా తాత్పర్య) 1 నీతిశాస్త్రము సటీక 2 | విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రము ) లక్షణ గ్రంథములు. భగవద్గీతలు (మూలము) సుందగ కాండము (మూలము), 12 అప్పక నీయము టీకా తాత్పర్యము 1 సులకుణసాగము సుందర కాండము టీకా "బాల వ్యాకరణము 'సంగ్రహవ్యాకరణము తాత్పర్యము సహి "Targer-- చూడామణి () ప్రబంధ సంబంధ బంఢనిబంధన ఆధ్యాత్మ రామాయణము (మూ గ్రంధము (తము) మన తండ్రి 9 • బుక్కు డిపో, చింతాద్రి పేట-మద్రాసు. 0 2 4 0 0 2 0 5 3 0 2 8 0 8 1 6 4 22 0 8 0 0 8 29 తము పెద్దది 5 0 0 0 12