పుట:Veemana, Rallapalli Ananthakrishna Sharma.pdf/41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

వేమన కాల దేశములు 35

       " ఆ. ఒకట రెంటమూఁట యోగీంద్రులను
             గూడి పర్వతంబు మొదలు గిరుల
             క్రమ మెఱింగి యల్ల మనపట్టణము లెల్ల
             వీరుఁ డొక్కఁ డేలు వినర వేమ." (777)

తక్కిన పద్యమంతయు నర్థము చేసికొనఁగలవారు. ఇక్కడఁ గూడ ఏలు' శబ్దమునకు పైయర్థమునే చెప్పి, యిదిగూడ వేమన్న తన్నుఁగూర్చియే చెప్పకొన్నాఁ డనుకొనవచ్చును. ఇట్టి పద్యములు వేమన్న భవిషత్కాల జ్ఞానమునకుఁగాని, మన భూతకాల జ్ఞానమునకుగాని, పనికిరావు. కావున వీనిని గూర్చి చర్చించి ఫలము లేదు