పుట:Vavilala Somayajulu Sahityam-4 Vyasalu.pdf/98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

10. తను ధరణీతటిద్విహృతి - ప్రభా. ప్రద్యు. ఆ. 1, ప. 66

11. వృషభగతి రగడ - ప్రబంధములఁ బుష్పాచయముల నీ రగడలఁ గవులు వర్ణించినారు. ఇట వృషభగతి నడకను గూడ సూచించును

12. 'దూసిన నాగమల్లికల' - శ్రీ విశ్వనాథ 'మూగనోము' నుండి

13. వారు లీలాకమల - కాళిదాసు మేఘసం. సర్గ 2, శ్లో. 2

14. భవభూతి (క్రీ.శ. 730 ప్రాంతము) మాలతీమాధవము, ఉత్తరరామచరిత్ర, మహావీరచరిత్ర లనెడి నాటకత్రయమునకుఁ గర్త; పదవాక్యప్రమాణజ్ఞుఁడు

15. పొన్నపూవొడి - వసుచరిత్ర ఆ. 1, ప. 109

16. సరసులనర్మ - ఆముక్తమా. ఆ. 2, ప. 20

17. కలపములఁగూర్ప - తిక్కన విరాటపర్వము ఆ. 1, ప. 320

18. వావాత : మహిషి, పరివృక్త, వావాత, పాలాగలి బత్నీచతుష్టయము. వావాత రాజప్రణయమును జూఱఁగొనినది ప్రాచీన రాజన్యులకుఁ

19. ఈ సుమజన్మ - శ్రీ వేదుల 'కాంక్ష' నుండి

20. లగ్నద్విరేఫ - కాళిదాసు కుమారసం. సర్గ. 3, శ్లో. 30-54.

21. మురారి : అనర్ఘ రాఘవకర్త (క్రీ.శ. 790-840) ఈ భావమునకు మూలము

"ఏక ద్వి త్రి చతుః క్రమేణ గణనా మేషామివాస్తం యతాం
 కుర్వాణా సుమకోచయద్దశశతా న్యంభోజ సంవర్తికాః
 భూయోశ క్రమశః ప్రసారయతీతా స్సం ప్రత్య మానుద్యత
 స్సంఖ్యాతుం సకుతూహ లేవ నళినీ భానో స్సహస్రం కరాన్"

22. తనకుం గౌఁగిలి - విజయవిలాసము ఆ. 1, ప. 130 చేమకూర తంజావూరు రఘునాథరాయల యాస్థానకవి నానాసూన - వసుచరిత్ర ఆ. 2, ప. 47

23. విజ్జికాదేవి - క్రీ.శ. 6, 7 శతాబ్దుల మధ్యకాలము. కౌముదీమహోత్సవ నాటకకర్త్రి - ఇందలి భాగమునకు మూలము : దీర్ఘ దిగంతవిటపేషు కరైరసంఖ్యై నక్షత్ర పుష్పతరణేషు నభోద్రుమస్య, స్నాతో స్థితో జలనిధేరయ మంశుమాలీ, సంధ్యార్చనాయ కుసుమాపచయం కరోతి.

24. చక్షుర్గోచరమగు పుష్పము: సమీక్ష - శ్రీ ముట్నూరి కృష్ణరావు పుట 84.

చంద్రుడు - చంద్రిక

25. తిమిరభూతము సోకు - ప్రబంధ రత్నావళి -557

26. ఫిలిప్పైన్ జాతి : ఫిలిప్పైన్ ద్వీపముల నివసించు నాదిమవాసులు ____________________________________________________________________________________________________

98

వావిలాల సోమయాజులు సాహిత్యం-4